INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF INSURANCE

Анотація
The article is devoted to the issues of information support of public administration in the field of insurance, change its role in the context of administrative reform and implementation of European principles and standards of public administration. The study focuses on the study of the features of administrative and legal means of public administration, necessary for the regulation of relations between the subject’s insurance market and other participants in insurance relations. As a result of scientific research, the authors determined that public administration in the field of insurance, being an important part of public administration, performs regulatory, control and organizational, informative functions in the insurance sector, thus ensuring the sustainable development of insurance activities, as well as in general promoting the democratic development of the state and society at the level of European standards. Стаття присвячена питанням інформаційного забезпечення державного управління у сфері страхування, зміні його ролі в контексті адміністративної реформи та впровадження європейських принципів і стандартів державного управління. Дослідження спрямоване на вивчення особливостей адміністративно-правових засобів державного управління, необхідних для регулювання відносин між суб’єктом страхового ринку та іншими учасниками страхових відносин. У результаті наукових досліджень автори визначили, що державне управління у сфері страхування, будучи важливою частиною державного управління, виконує регулятивні, контрольно-організаційні, інформаційні функції у страховій сфері, забезпечуючи таким чином сталий розвиток страхової діяльності, а також загалом сприяння демократичному розвитку держави та суспільства на рівні європейських стандартів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Zaiets О., Ismailov К. INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF INSURANCE. Public administration in the digital economy. 2020. Рр. 91 - 104.