АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Статтю присвячено дослідженню адміністративно-правових засад розвитку мор- ських перевезень вантажів в Україні. Автором розглянуто природу правових відно- син, що складаються у сфері морського перевезення вантажів, акцентовано увагу на характерній розосередженості правових норм, що регулюють питання морських перевезень. Розглянуто міжгалузеву природу інституту морських перевезень і скла- дові елементи регулювання нормами міжнародного права. У межах дослідження авто- ром виділено й охарактеризовано публічно-правові відносини, що пов’язані з публіч- ним адмініструванням перевезення вантажів і встановленням відповідальності за вчинення правопорушень у зазначеній сфері. У більшості сучасні дослідження роз- витку морських перевезень стосуються їх ефективності з економічної точки зору, що зумовлено розвитком і поступовим зростанням ринку морських перевезень в Україні. Зазначене можливе за допомогою виваженої та лояльної політики держави. За допо- могою побудови й упровадження більш ефективних нормативно-правових механіз- мів реалізації та управлінських рішень ринок перевезень в Україні може зростати, що є нормою для європейських країн. Морські перевезення нині є одним із найбільш економічно ефективних видів тран- спортування вантажів у світі. Суб’єктами перевезення вантажів у більшості є особи приватного права. Водночас однією з найбільших сфер, що виникають у процесі функціонування морського транспорту, є сфера адміністративно-правового регулю- вання, включаючи відносини щодо надання публічних транспортних послуг, відно- сини, що виникають з приводу вирішення публічно-правових спорів, відносини які пов’язані з оскарженням рішень, дій і бездіяльності суб’єктів владних повноважень у галузі морського права, відносини, що виникають з приводу вчинення правопору- шень у сфері порушення правил і безпеки перевезення вантажів, відносини з питань притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки перевезення вантажів. Автором розглянуто деякі питання адміністративно-правового забезпечення реа- лізації морських перевезень в Україні в контексті здійснення зовнішньоекономічних операцій і забезпечення їх ефективної реалізації з боку державних органів. У статті досліджено адміністративно-правові засади регулювання сфери морських переве- зень вантажів в Україні й обґрунтовано їх публічно-правову природу. Розкрито зміст публічно-правової природи морських перевезень в Україні в контексті європей- ських стандартів і запропоновано окремі напрями їх удосконалення. Запропоновано та обґрунтовано поняття «морський транспорт», запропоновано інфраструктурні складники морських перевезень. The article is devoted to the study of administrative and legal bases of development of sea cargo transportation in Ukraine. The author considers the nature of legal relations in the field of maritime transportation of goods, focuses on the characteristic dispersion of legal norms governing maritime transport. Considered multidisciplinary nature of the institution shipping and components regulating international law. Within the framework of the research, the author singles out and characterizes the public-law relations related to the public administration of cargo transportation and the establishment of responsibility for committing offenses in this area. In most current studies of maritime transport concerning their performance in economic terms, due to the gradual development and growth of maritime transport market in Ukraine. This is possible with the help of a balanced and loyal policy of the state. With the construction and implementation of more effective legal and regulatory mechanisms for implementation and management decisions transportation market in Ukraine can be increased, which is the norm for Europe. Shipping is currently one of the most cost-effective types of transportation in the world. The subjects of transportation in the vast majority are persons of private law. At the same time, one of the largest areas arising in the functioning of maritime transport is the field of administrative and legal regulation, including relations for the provision of public transport services, relations arising from the resolution of public disputes, relations related to appeals against decisions, actions and inaction of the subjects of power in the field of maritime law, relations arising from the commission of offenses in the field of violation of the rules and safety of cargo transportation, relations on bringing to administrative responsibility for violation of the rules of safety of cargo transportation. The author considers some issues of administrative and legal support for the implementation of maritime transport in Ukraine in the context of foreign economic operations and ensuring their effective implementation by government agencies. Sea transportation is one of the safest, and due to the sufficient number of offers on the market – a fairly cheap type of transportation. The article examines the administrative and legal principles of regulating the sphere of sea freight in Ukraine and substantiates their public law nature. The content of public-legal nature of maritime transport in Ukraine in the context of European standards and suggests some areas of improvement. Proposed and proved the concept of “maritime transport” proposed infrastructure components Sea transport.
Опис
Ключові слова
морські перевезення, морські вантажні перевезення, контейнерні перевезення, стандарти морських перевезень, адміністративно-правові засади мор- ських перевезень, державна політика у сфері морських перевезень., maritime transport, marine cargo transportation, container transportation, standard shipping, administrative and legal framework of shipping, government policy in the field of maritime transport.
Бібліографічний опис
Биков І.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ В УКРАЇНІ. Юридичний бюлетень. 2020. Випуск 16. С. 131-136.