СУТНІСНІ РИСИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА У СУЧАСНІЙ НАУЦІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-10-19
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
На думку автора, адміністративно-правовим забезпеченням адміністративного судочинства є сукупність цивільних та цивільно-процесуальних норм організа-ційно-правового характеру, що покликані створити умови зі справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів у сфері публічно- правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів ю ридичних осіб в ід п орушень з б оку суб’єктів владних повноважень. In the opinion of the author, the administrative-legal provision of administrative proceedings is a set of civil and civil-procedural norms of an organizational-legal nature, which are designed to create conditions for a fair, impartial and timely resolution of disputes by the court in the field of public legal relations for the purpose of effective protection of the rights, freedoms and interests of natural persons, the rights and interests of legal entities against violations by subjects of power.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дубенко О.М. СУТНІСНІ РИСИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА У СУЧАСНІЙ НАУЦІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА. Пріоритетні напрямки реформування правової системи України в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Одеса, 19 жовтня 2022 р.) / за ред. д. ю .н. Шкути О.О. – Одеса: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2022. – 209 с. С. 40-43.