ПРОГРЕСИВНА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ ТА ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМ СТАНДАРТАМ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Асоціації кримінального права України
Анотація
У статті розглянуто міжнародно-правові стандарти у сфері прогре- сивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі, які знаходять своє відтворення у чинному Кримінально-виконавчому законодав- стві. Визначено, що розглянуті положення міжнародно-правових актів ма- ють значення для будь-якої країни світу, є орієнтиром у їхній законотворчій та правозастосовній діяльності. Проте їхня реалізація в значній мірі зале- жить від особливостей правової системи, історичних надбань та уподобань в сфері виконання (відбування) найсуворіших покарань, які передбачають ізо- ляцію засудженої особи від суспільства, від матеріальних (економічних) мож- ливостей держави тощо. Доведено, що прогресивна система виконання пока- рання, відповідно до міжнародно-правових стандартів, має відтворюватися у перетворенні (суттєвій зміні) чинних форм та методів роботи із засуджени- ми, а саме в чинному кримінально-виконавчому законодавстві було б бажано більш чітко визначитися із загальною системою поступової зміни умов під час відбування покарання, системою заохочувальних заходів, з наповненням їх більш стимулюючим змістом тощо. The article deals with the international legal standards in the sphere of progressive penitentiary system in the form of custodial sanction, which are reflected in the current Criminal an Penal Law. It is determined that the considered provisions of international legal acts are of importance for any country, is a guide in their law-making and enforcement activities. It is proved that a progressive penitentiary system in the form of custodial sanction, in accordance with international legal standards, should be reproduced in the transformation (significant change) of the current forms and methods of work with convicted, that is, in the current criminal and penal law it would be desirable to define more clearly with the general system of gradual change of conditions during the serving of sentence, a system of incentive measures, with their filling more stimulating content, etc.
Опис
Ключові слова
кримінально-виконавче законодавство, міжнародно- правові стандарти, позбавлення волі, прогресивна система., criminal law, international-legal standards, imprisonment, progressive system.
Бібліографічний опис
Конопельський В.Я., Гритенко О.А. ПРОГРЕСИВНА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ ТА ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМ СТАНДАРТАМ. Вісник Асоціації кримінального права України. 2020. № 1 (13). С. 221 - 235.