PECULIARITIES OF APPLICATION OF COMMUNICATIVE APPROACH IN FOREIGN LANGUAGE STUDY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS WITH SPECIFIC CONDITIONS OF STUDY

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Centre for European Reforms Studies: Grand Duchy of Luxembourg
Анотація
The article is devoted to the application of the communicative approach in the study of a foreign language in higher education institutions with specific learning conditions. It is argued that mastering a foreign language forms a communicative competence in higher education students, which is used as a tool in the dialogue of cultures and civilizations of the modern world within the content defined by the current training program. Developed and recommended to all higher education institutions with specific training conditions that train sailors, police, diplomats, border guards, international lawyers to include in the educational and methodological documentation for the initial discipline "Foreign Language" units, the content of which is set out in the article. It is concluded that a series of classes (units) in the discipline "Foreign Language", which are aimed at the practice of communication of higher education seekers are needed, above all, to remove the fear of students speaking a foreign language not only fluently but also correctly. Стаття присвячена питанням застосування комунікативного підходу у вивченні іноземної мови у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання. Стверджується, що оволодіння іноземною мовою формує у претендентів на вищу освіту комунікативну компетенцію, яка використовується як інструмент у діалозі культур та цивілізацій сучасного світу в межах змісту, визначеного діючою навчальною програмою підготовки фахівців. Розроблено та рекомендовано всім установам вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку моряків, поліцейських, дипломатів, прикордонників, юристів-міжнародників запровадити у навчально-методичну документацію з початкової дисципліни «Іноземна мова» юніт, зміст якого викладено у статті. Зроблено висновок, що цикл занять (юніт) з дисципліни «Іноземна мова», які спрямовані на практику спілкування претендентів на вищу освіту потрібні, перш за все, щоб зняти страх студентів говорити іноземною мовою не лише вільно, а й правильно.
Опис
Ключові слова
foreign language, communicative approach, higher education institutions with specific learning conditions., іноземна мова, комунікативний підхід, установи вищої освіти зі специфічними умовами навчання.
Бібліографічний опис
Chichyan О. et al. PECULIARITIES OF APPLICATION OF COMMUNICATIVE APPROACH IN FOREIGN LANGUAGE STUDY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS WITH SPECIFIC CONDITIONS OF STUDY. European Reforms Bulletin: international scientific peer-reviewed journal: Grand Duchy of Luxembourg. 2020. № 3. P. 19 - 22.