ЕКСПЕРТНІ ІНСТИТУЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Питання, які розглядаються в статті, орієнтовані на ініціацію обговорень теоретичних і практичних аспектів реалізації спеціальних знань у форматі судової експертизи за умов дії нормативно-правових положень чинного Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПКУ). Підставою для обговорень є прагнення впорядкувати форму й зміст відповідних галузевих норм відповідно до форми й духу міжнародного правового інструментарію щодо захисту демократичних прав і свобод людей і громадян, які імплементовані в національне право, зокрема кримінально-процесуальні інституції, оскільки на законодавчому рівні не вирішені проблеми функціонування адміністративно незалежних від державних установ експертних формувань. За умов виконання завдань кримінального судочинства, зокрема визначених чинним Кримінальним процесуальним кодексом України, щодо отримання в повному обсязі неупередженої та об'єктивної інформації про обставини злочину, доказове значення висновків недержавної експертизи слід визнати значущим, вчасним і необхідним. The questions considered іп article, are focused оп initiation of discussions of theoretical and practical aspects of realization of special knowledge іп а format of judicial examination іп the conditions of action of standard legal statuses of the existing Code of criminal procedure of Ukraine. Тhе basis for discussion is the aspiration to order branch norms according to form and content of the international legal tools concerning protection of the democratic rights and f reedoms of реорІе and citizens who are implemented іп the national right, іп particular, criminal procedure institutions as at legislative level there are not solved problems of functioning of expert formations independent as suЬordination f гот риЬІіс institutions. /п the conditions of performance of problems of criminal legal proceedings, іп particular, defined as existing Code of criminal procedure of Ukraine regarding receiving іп ful/ impartial and objective information оп circumstances of а crime, it is necessary to recognize evidential value of conclusions of non-state examination significant, timely and necessary.
Опис
Ключові слова
чинне кримінально-процесуальне законодавство; спеціальні знання; судова експертиза; незалежна (недержавна) експертиза; докази; оцінка доказів., current criminal procedure legislation; special knowledge; judicial examination; independent (non-state) examination; proofs; estimation of proofs.
Бібліографічний опис
Калаянова О.Д. ЕКСПЕРТНІ ІНСТИТУЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ. Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 2. С. 119 - 121.