Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/63
Title: Інформаційна підтримка та інформаційна протидія як складові системи інформаційного забезпечення правоохоронних органів
Authors: Катеринчук, І.П.
Keywords: інформаційна підтримка, інформаційна протидія, інформаційне забезпечення, інфор- маційна боротьба, інформаційна війна, інформаційна зброя, інформаційний суверенітет, проект, Твінінг
информационная поддержка, информационное противодействие, информационное обеспечение, информационная борьба, информационная война, информационное оружие, информационный суверенитет, проэкт, Твининг
information support, information countermeasures, information security, information warfare, information warfare, information weapons, information sovereignty, Projects, Twining.
Issue Date: 5-Jul-2016
Publisher: Одеський державний університет внутрішніх справ
Abstract: Рівень розвитку інформаційного забезпечення пра- воохоронних органів України сьогодні позначається не лише на стані злочинності в нашій державі, а й на додержанні прав і свобод людини та громадянина, на можливості позбутися витратних екстенсивних тех- нологій управління завдяки впровадженню інтенсивних, а також сприяє інтеграції нашої держави у світовий інформаційний простір. Однак, негативною тенденці- єю сучасного етапу державотворення в нашій державі є відсутність комплексного системного підходу до інформаційного забезпечення діяльності державних органів взагалі і правоохоронних зокрема. Проблеми створення ефективної системи ін- формаційного забезпечення правоохоронних орга- нів України останнім часом активно привертають увагу науковців та практиків. Однак незважаючи на те, що питання структури відповідного інфор- маційного забезпечення є одним із ключових для оптимізації функціонування вказаних органів, у науці інформаційного права воно досліджено ще недостатньо. Проблематика інформаційної підтримки та ін- формаційної протидії в діяльності правоохоронних органів, захист інформаційного простору в право- охоронній системі, розробка стратегії інформаційної протидії у науці й практиці України ще перебуває на стадії становлення і потребує ґрунтовного наукового забезпечення, зокрема систематизації, в тому числі на рівні організаційно-правового аспекту. Таким чином у статті розглянуто особливості інформаційної підтримки та інформаційної протидії як основних складових системи інформаційного за- безпечення правоохоронних органів України, а також проаналізовано їх зміст та особливості.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/63
Appears in Collections:Південноукраїнський правничий часопис

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pupch_2016_2_8.pdf135 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.