Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2820
Title: ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ РАДИКАЛЬНОГО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ В КРАЇНАХ, ЩО ПЕРЕЖИЛИ ТРИВАЛИЙ ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ
Other Titles: Factors determining the need for a radical improvement of the police effectiveness in countries that have experienced a long-term armed conflict
Authors: Пядишев, Володимир Георгійович
Piadyshev, Volodymyr
Keywords: тривалий збройний конфлікт, колишні комбатанти, правовий нігілізм, організована злочинність, неконтрольоване розповсюдження зброї, програми роззброєння – демобілізації – реінтеграції
protracted armed conflict, ex-combatants, legal nihilism, organized crime, uncontrolled proliferation of weapons, disarmament – demobilization – reintegration programs.
Issue Date: 2022
Publisher: Одеса: ОДУВС
Citation: Пядишев В.Г. ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ РАДИКАЛЬНОГО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ В КРАЇНАХ, ЩО ПЕРЕЖИЛИ ТРИВАЛИЙ ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 145 - 151.
Abstract: Із 24 лютого 2022 р. Україну втягнуто у повно- масштабний збройний конфлікт, який неминуче матиме для держави негативні наслідки різного характеру. Значну роль серед них матимуть зміни у криміногенній обстановці. Подібні події вже від- бувалися та відбуваються у численних країнах, їх перебіг висвітлено у закордонній літературі. Через це метою роботи є на підставі аналізу закордонних даних дослідити розвиток найважливіших криміно- генних чинників, що виникають і розвиваються або можуть розвиватися у державі протягом її участі у довготривалому збройному конфлікті та зумов- люють необхідність кількісного і якісного зміцнення Національної поліції. Виявлено низку основних кримі- ногенних чинників, що пов’язані між собою і зумовлені саме розвитком збройного конфлікту. Перший чинник, а саме зростання кількості родин, що залишаються без засобів існування, зумовлений руйнуванням виробництва, колапсом державної еко- номіки та приватних підприємств, зменшенням кіль- кості робочих місць і безробіттям, що призводить до зниження матеріального забезпечення багатьох сімей. Поширення країною правового нігілізму (другий фактор), своєю чергою, зумовлене бойовими діями. Люди, частково чи повністю позбавлені засобів для існування, тим більше ті, хто бачив чи заподіяв насильницьку смерть, є менш стійкими перед межею закону, коли йдеться про поліпшення особистого благополуччя або тим більше про забезпечення засо- бів для існування своїх сімей. Цей чинник охоплює не тільки колишніх комбатантів, а й ширші верстви населення та їхню готовність до злочинів та дрібних правопорушень. Важливим фактором є та обставина, що після завершення активних бойових дій на вулиці опи- ниться велика кількість колишніх комбатантів, позбавлених засобів до існування та не маючих інших професійних навичок, окрім бойових. Деякі з них до того ж страждають бойовим посттравматичним синдромом. Деякі зарубіжні науковці та практики на підставі дослідження численних осередків бойових дій виділя- ють як важливий негативний чинник придбану про- тягом бойових дій готовність до мародерства, яке не лише руйнує колишній добробут людей, а й спричи- няє значні людські жертви. Нестримний розквіт і зміцнення організованої зло- чинності на теренах колишніх збройних конфліктів є результатом значного послаблення правоохорон- ного контролю на територіях. Саме тут нахабна злочинність безмежно розвиває свої найбільш небез- печні корисливі напрями, такі як незаконний обіг наркотичних речовин, торгівля людьми як у сенсі примусової проституції, так і трудового рабства, торгівля людськими органами. Можливості злочинності різного рівня організова- ності підкріплює неконтрольоване розповсюдження бойової вогнепальної зброї. У постконфліктних країнах, де існує проблема великої кількості колишніх комбатантів і де працю- ють місії ООН із підтримання миру, утворюються спеціальні програми для утримання комбатантів від потрапляння до лав злочинності – програми «роззбро- єння – демобілізація – реінтеграція до суспільства». У становленні та розвитку цих програм значну роль має відігравати поліція. Особливістю сучасного світу є впровадження новітніх досягнень інформаційних технологій у всі сфери людського життя. Злочинність різного рівня організації також активно озброюється цими досяг- неннями. Останнє вимагає від правоохоронних сис- тем також активно озброюватися досягненнями інформаційних технологій. Усі зазначені вище чинники значно ускладнюють діяльність поліції. Причому одним із найважливішим факторів є значні втрати поліцейських сил протягом збройного конфлікту як у чисельному, так і у якіс- ному сенсі. Тому держава, що стала стороною у три- валому збройному конфлікті, повинна, незважаючи на всі труднощі, дбайливо та системно підходити до розвитку своєї поліції. Since February 24, 2022, the state of Ukraine is involved in a full-scale armed conflict, which will inevitably have negative consequences of various kinds for the state. Changes in the criminogenic situation will play a significant role among them. Similar events have already taken place and are taking place in many countries, and their development is reflected in foreign literature. Therefore, the purpose of this work is based on the analysis of foreign data to trace the development of major criminogenic factors that arise and develop or may develop in the country during its participation in long-term armed conflict and necessitate quantitative and qualitative strengthening of the National Police. Thus, a number of major criminogenic factors have been identified in the work, which are interrelated and caused by the development of armed conflict. The first factor, namely the increase in the number of families left without means of subsistence, is due to the destruction of production, the collapse of the state economy and private enterprises, job losses and unemployment, which reduces the material security of many families. The spread of legal nihilism by the country as a second factor, in turn, is due to many factors caused by hostilities, namely, people, who are partially or completely deprived of livelihood, especially those who have seen or caused violent death are less resistant to law violation, when it comes to improving personal well-being or, even more, providing for the livelihood of their families. This factor covers not only ex-combatants, but also the general population and their readiness for crime and petty offenses. An important factor is the fact that after the end of active hostilities a large number of ex-combatants pour out into the streets, deprived of livelihoods and having no professional skills other than combat. Some of them, moreover, suffer from combat post-traumatic stress disorder. Some foreign scholars and practitioners, based on a study of numerous outbreaks of hostilities, point out as an important negative factor the readiness for looting acquired during hostilities, which not only destroys the former well-being of people, but also causes significant human casualties. The unbridled flourishing and strengthening of organized crime in the areas of former armed conflicts is the result of a significant weakening of law enforcement control in the territories. It is here that brazen crime endlessly develops its most dangerous acquisitive trends, such as drug trafficking, human trafficking, both in the sense of forced prostitution and labor slavery, trafficking in human organs. The capabilities of various levels of organized crime are supported by the uncontrolled proliferation of firearms. In post-conflict countries, where there is a problem of large numbers of ex-combatants and UN peacekeeping missions are dispatched, special programs are being set up to keep combatants out of crime: disarmamentdemobilization- reintegration programs. The police have a significant role to play in the development of these programs. A feature of the modern world is the introduction of the latest advances in information technology into all spheres of human life. Crime at various levels of the organization is also actively armed with these achievements. The latter requires law enforcement systems to actively arm themselves with the latest achievements of information technology. All the above factors significantly complicate the work of the police. Moreover, one of the most important factors is the significant loss of police forces during the armed conflict, both in numerical and qualitative terms. Therefore, a state that has become a party to a protracted armed conflict must, despite all difficulties, take a careful and systematic approach to the development of its police force.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2820
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28.pdf213,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.