Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2001
Title: The Role of Public Organizations in Ensuring National Security of Ukraine
Other Titles: Роль громадських організацій в забезпеченні національної безпеки України
Authors: Kovalova, Olena Volodymyrivna
Korniienko, Maksym Viktorovych
Pavliutin, Yu. V.
Ковальова, Олена Володимирівна
Корнієнко, Максим Вікторович
Павлютін, Ю.В.
Keywords: public organizations in Ukraine; National security; institutional interaction, forms of participation, comprehensive approach;
громадські організації в Україні; національна безпека; інституційна взаємодія; форми участі; комплексний підхід;
общественные организации в Украине; Национальная безопасность; институциональное взаимодействие; формы участия; комплексный подход;
Issue Date: 2020
Publisher: Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La Roche" de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela
Citation: KovalovaO., Korniienko M., Pavliutin Y. The Role of Public Organizations in Ensuring National Security of Ukraine // CUESTIONES POLITICAS. № 37 (65). 2020. P. 136-155.
Abstract: This article aims to identify the forms of participation of public organizations in national security. The basic methodological approach of the research is the analysis and generalization of the normative legal support and the scientific works that allowed to systematize and characterize the existing forms of participation of public organizations to guarantee the national security of Ukraine. The article emphasizes the importance of the influence of public organizations in the state of national security and the importance of a comprehensive and coordinated approach to involve public organizations in national security, generalizes and describes the forms of participation of public organizations to guarantee national security through the lens of the main forms of their interaction with the authorities of the organizations (information, control, consultation, active participation), the legal and organizational directions to strengthen the role of civil organizations in guaranteeing the National security. It is concluded that this type of research has practical value for representatives of the authorities and the public sector on possible ways to improve the role of public organizations to guarantee national security. Дана стаття спрямована на визначення та систематизацію форм участі громадських організацій у забезпеченні національної безпеки, а також з’ясування можливих напрямів посилення ролі громадських організацій у забезпеченні національної безпеки. Основним підходом дослідження даної проблеми є аналіз та узагальнення нормативно-правового забезпечення та наукових праць, який дозволив систематизувати та охарактеризувати існуючі форми залучення громадських організацій до забезпечення національної безпеки України, визначити наявні проблемні аспекти їх реалізації, а також окреслити шляхи посилення ролі громадських організацій у забезпеченні національної безпеки. В статті наголошено на значущості впливу громадських організаційна стан забезпечення національної безпеки, звернено увагу на важливість комплексного та скоординованого підходу до залучення громадських організацій до забезпечення національної безпеки, узагальнено та охарактеризовано форми участі громадських організацій у забезпеченні національної безпеки через призму основних форм їх взаємодії з органами влади (інформування, контроль, консультації, активна участь), виокремлено правовий та організаційний напрями посилення ролі громадських організацій у забезпеченні національної безпеки. Матеріали статті представляють практичну цінність для представників органів влади та громадського сектору з питань можливих шляхів посилення ролі громадських організацій у забезпеченні національної безпеки, ефективного використання їх потенціалу, налагодження взаємодії органів влади та громадських організацій та формування комплексного та скоординованого підходу до забезпечення національної безпеки. Також результати дослідження можуть використовуватись в подальшій науковій дискусії щодо ролі громадських організацій у забезпеченні національної безпеки, виявленні актуальних напрямів підвищення їх впливу на стан забезпечення безпеки на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях та дослідження найбільш ефективних форм їх участі на кожному із рівнів. Данная статья направлена на выявление форм участия общественных организаций в обеспечении национальной безопасности. Основным методическим подходом исследования является анализ и обобщение нормативно-правового обеспечения и научных работ, что позволило систематизировать и охарактеризовать существующие формы участия общественных организаций в обеспечении национальной безопасности Украины. В статье подчеркивается важность влияния общественных организаций на состояние национальной безопасности и важность комплексного и скоординированного подхода к привлечению общественных организаций к обеспечению национальной безопасности, обобщены и описаны формы участия общественных организаций в обеспечении национальной безопасности через объектив основных форм их взаимодействия с органами власти организаций (информация, контроль, консультации, активное участие), правовые и организационные направления усиления роли гражданских организаций в обеспечении национальной безопасности. Сделан вывод о том, что данный вид исследования имеет практическую ценность для представителей власти и государственного сектора о возможных путях повышения роли общественных организаций в обеспечении национальной безопасности.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2001
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ковал_ова_48.pdf505,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.