Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1715
Title: THE IMPORTANCE OF THE BLACK SEA SECURITY COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF TURKEY AND UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION BLACK SEA SYNERGY SECURITY SYSTEM
Other Titles: Важливість співробітництва в сфері Чорноморської безпеки між Турецькою Республікою та Україною та системи безпеки Європейського Союзу «Black Sea Synergy»
Authors: Akhmedova, Elmira
Ахмедова, Ельміра
Keywords: regional security, Black Sea Synergy, the European Union, Republic of Turkey, Ukraine
регіональна безпека, Чорноморська Синергія, Європейський Союз, Турецька Республіка, Україна
региональная безопасность, Черноморская Синергия, Европейский Союз, Турецкая Республика, Украина
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет "Одеська юридична академія"
Citation: Akhmedova E. THE IMPORTANCE OF THE BLACK SEA SECURITY COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF TURKEY AND UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION BLACK SEA SYNERGY SECURITY SYSTEM / E. Akhmedova // Актуальні проблеми політики. 2019. Вип. 64. - С. 168 - 179.
Abstract: The article examines the content, main points, and objectives of the European Union 2007 Regional Cooperation Initiative Black Sea Synergy, issues that lie within the common interests of the Black Sea states as well as potential challenges to the regional stability in the Black Sea region. It also examines the basic legal documents which are an integral part of the European Union’s legal international cooperation in the framework of the Black Sea Initiative. It also researches the national interests of Ukraine, the main directions and the importance of building strategic relations between Ukraine and the Turkish Republic in terms of ensuring regional stability in the Black Sea region. The article researches the importance of the Black Sea region in building security and stability in Europe and Asia, international legal documents between the parties in building regional Black Sea security and strategic interests of Ukraine in cooperation with the Republic of Turkey in the Black Sea security. It is stressed that the Black Sea Region is one of the main factors in building security and stability in Europe and Asia. Along with other issues in the region, ethnic conflicts, ongoing state-building processes, possessing the vast natural resources, the strategic significance of transportation corridors means that the region is an extremely important and sensitive area. Special attention is given to an analysis of bilateral relations between the Republic of Turkey and Ukraine that are becoming more strategic considering Turkey’s special role in the Black Sea region and its complementary role for the European Union policy in the region. It states that the dramatic change in the geopolitical situation in the region in 2014 led to the revision of Ukraine’s foreign policy towards the Republic of Turkey. The Republic of Turkey has moved to the top of Ukraine’s foreign policy priorities following the loss of Crimea, the conflict in eastern Ukraine and the general aggravation of the security situation in the Black Sea region. The article concludes that the Black Sea Synergy remains declarative as it does not provide a clear explanation of the EU’s political position on the Black Sea issues. It requires very specific action to prevent real threats. In the current situation, Ukraine can only achieve its strategic goal through cooperation within the framework of regional associations of different plans. Стаття аналізує зміст, основні положення та цілі регіональної ініціативи Європейського Союзу «Black Sea Synergy» 2007 року; питання, що лежать у площині спільних інтересів Чорноморських країн, а також потенційні виклики регіональній стабільності Чорноморського регіону. Досліджено осно- вні правові документи, що є невід’ємною частиною правового міжнародного співробітництва Європейського Союзу з країнами Чорноморського басейну в рамках Чорноморської ініціативи. Стаття також досліджує національні інтереси України, основні напрямки та актуальність побудови стратегіч- них відносин між Україною та Турецькою Республікою в питані забезпечення регіональної стабільності в Чорноморському регіоні. У статті також досліджено важливість Чорноморського регіону у побу- дові безпеки та стабільності в Європі та Азії, міжнародно-правові документи між зацікавленими сторонами та стратегічні інтереси України у співпраці з Турецькою Республікою у сфері безпеки Чорного моря. Підкреслюється, що Чорноморський регіон є одним з головних факторів у розвитку безпеки та стабільності в Європі та Азії. Поряд з усіма проблемами в регіоні, етнічни- ми конфліктами, державотворчими процесами, що наразі тривають, воло- діння величезними природними ресурсами та стратегічне значення тран- спортних коридорів роблять регіон надзвичайно важливою та чутливою територією.Особлива увага приділяється аналізу двосторонніх відносин між Турецькою Республікою та Україною, які наразі набувають стратегічного значення враховуючи особливу роль Турецької Республіки в Чорноморському регіоні та регіональній політиці Європейського Союзу. В статті йдеться про те, що різкі зміни геополітичної ситуації в регіоні в 2014 році призвели до перегляду зовнішньої політики України щодо Турецької Республіки, а Турецька Республіка перейшла до першочергових пріоритетів зовнішньої політики України після втрати Криму, конфлікту на сході України та загального загострення ситуації з безпекою в Чорноморському регіоні. Статья анализирует содержание, основные положения и цели региональной инициативы Европейского Союза «Black Sea Synergy» 2007 года; вопросы, лежащие в плоскости общих интересов Черноморских стран, а также потенциальные вызовы региональной стабильности Черноморского региона. Исследованы осно- вни правовые документы, являющиеся неотъемлемой частью международного правового сотрудничества Европейского Союза со странами Черноморского бассейна в рамках Черноморской инициативы. Статья также исследует национальные интересы Украины, основные направления и актуальность построения стратегического них отношений между Украиной и Турецкой Республикой в вопросе обеспечения региональной стабильности в Черноморском регионе. В статье также исследованы важность Черноморского региона в постро- стоя безопасности и стабильности в Европе и Азии, международно-правовые документы между заинтересованными сторонами и стратегические интересы Украины в сотрудничестве с Турецкой Республикой в сфере безопасности Черного моря. Подчеркивается, что Черноморский регион является одним из главных факторов в развитии безопасности и стабильности в Европе и Азии. Наряду со всеми проблемами в регионе, етнічни- мы конфликтами, государственническими процессами, которые сейчас идут, воло- обладания огромными природными ресурсами и стратегическое значение тран- транспортных коридоров делают регион чрезвычайно важной и чувствительной территорией.Особое внимание уделяется анализу двусторонних отношений между Турецкой Республикой и Украиной, которые сейчас приобретают стратегического значение учитывая особую роль Турецкой Республики в Черноморском регионе и региональной политике Европейского Союза. В статье говорится о том, что резкие изменения геополитической ситуации в регионе в 2014 году привели к пересмотру внешней политики Украины в отношении Турецкой Республики, а Турецкая Республика перешла к первоочередным приоритетам внешней политики Украины после потери Крыма, конфликта на востоке Украины и общего обострения ситуации с безопасностью в Черноморском регионе.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1715
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
195-Текст_статтi-629-1-10-20200127_(3).pdf335,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.