Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1495
Title: FOREIGN EXPERIENCE FOR FINANCING SMALL AND MEDIUM BUSINESS
Authors: Halunko, Valentyn
Halunko, Vira
Savyuk, Мaryna
Keywords: financial and credit mechanism, small and medium business, venture financing, preferential taxation
фінансово-кредитний механізм, малий та середній бізнес, венчурне фінансування, пільгове оподаткування
финансово-кредитный механизм, малый и средний бизнес, венчурное финансирование, льготное налогообложение
Issue Date: 2018
Citation: Halunko V. FOREIGN EXPERIENCE FOR FINANCING SMALL AND MEDIUM BUSINESS / Valentyn Halunko, Vira Halunko, Мaryna Savyuk // Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4, No. 5.- p. 40 - 45.
Abstract: The aim of the article is to study the peculiarities of the financial and credit mechanism of supporting small and medium enterprises in foreign countries with the purpose of identification of key areas for the development of financial and credit support for small and medium enterprises in Ukraine. The subject of the study is the foreign experience of financing small and medium-sized businesses. Methodology. The research is based on a comparison of financial and credit support of small and medium business in Ukraine and in foreign countries. The advantages and disadvantages of different support systems for small and medium-sized enterprises are determined on the basis of an analysis of the specifics of financing small and medium-sized businesses in Germany, the USA, the UK, Italy, Japan, and some other countries. The possibilities and limits of the application of positive foreign experience in this area are determined on the basis of a comparative legal study of certain provisions of Ukrainian legislation. The results of the study showed that the peculiarities of the financial and credit mechanism for supporting small and medium-sized businesses in foreign countries, which were studied, are as follows: the predominance of indirect support methods, provision of state financial help only on a competitive, turnaround, and paid basis; effectively functioning system of state guarantee of loans, which were provided to small businesses by commercial banks (guarantee from 60 to 90% of the loan); creation of a network of special banks, which serve small businesses at different levels; strong financial stimulation for small businesses in their innovation activity; stimulating taxation system and special depreciation procedure; creation of conditions for equal access for all entrepreneurs to information and consulting services (especially on taxation, lending, and insurance issues). Practical implications. The positive experience of financing small and medium business shows that the foreign practice of functioning of the financial and credit mechanism for supporting small business is not based on the fact that, on preferential terms, small enterprises can receive all the necessary financial and credit resources for their development and support small business at all costs. But this practice is aimed to create a favourable economic and legal climate that allows small businesses not only to survive but also to successfully develop. Correlation/originality. A comparative analysis of small and medium business financing systems is the basis for developing the most promising directions for the development of domestic legislation in this field. Метою статті є вивчення особливостей фінансово-кредитного механізму підтримки малого та середнього бізнесу в зарубіжних країнах з метою визначення ключових напрямків розвитку фінансово-кредитної підтримки малих та середніх підприємств в Україні. Предметом дослідження є зарубіжний досвід фінансування малого та середнього бізнесу. Методика дослідження базується на порівнянні фінансової та кредитної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні та зарубіжних країнах. Переваги та недоліки різних систем підтримки малого та середнього бізнесу визначаються на основі аналізу специфіки фінансування малого та середнього бізнесу в Німеччині, США, Великобританії, Італії, Японії та деяких інших країн. Можливості та межі застосування позитивного зарубіжного досвіду в цій галузі визначаються на основі порівняльно-правового дослідження окремих положень законодавства України. Результати дослідження показали, що особливості фінансово-кредитного механізму підтримки малого та середнього бізнесу в зарубіжних країнах, які вивчалися, такі: переважання непрямих методів підтримки, надання державної фінансової допомоги лише на конкурентоспроможні, поворотні та платні основи; ефективно функціонуюча система державної гарантії позик, яку малому бізнесу надавали комерційні банки (гарантія від 60 до 90% позики); створення мережі спеціальних банків, які обслуговують малий бізнес на різних рівнях; сильне фінансове стимулювання малого бізнесу в їх інноваційній діяльності; стимулююча система оподаткування та спеціальна процедура амортизації; створення умов для рівного доступу всіх підприємців до інформаційних та консультаційних послуг (особливо з питань оподаткування, кредитування та страхування). Практичні наслідки та позитивний досвід фінансування малого та середнього бізнесу свідчить, що зарубіжна практика функціонування фінансово-кредитного механізму підтримки малого бізнесу не ґрунтується на тому, що на пільгових умовах малі підприємства можуть отримувати всі необхідні фінансові та кредитні ресурси для їх розвиток та підтримка малого бізнесу за будь-яку ціну. Але ця практика спрямована на створення сприятливого економічного та правового клімату, який дозволяє малому бізнесу не тільки вижити, але й успішно розвиватися. Співвідношення / оригінальність. Порівняльний аналіз систем фінансування малого та середнього бізнесу є основою для розробки найбільш перспективних напрямків розвитку вітчизняного законодавства у цій галузі. Целью статьи является изучение особенностей финансово-кредитного механизма поддержки малого и среднего бизнеса в зарубежных странах с целью определения ключевых направлений развития финансово-кредитной поддержки малых и средних предприятий в Украине. Предметом исследования является зарубежный опыт финансирования малого и среднего бизнеса. Методика исследования базируется на сравнении финансовой и кредитной поддержки малого и среднего бизнеса в Украине и зарубежных странах. Преимущества и недостатки различных систем поддержки малого и среднего бизнеса определяются на основе анализа специфики финансирования малого и среднего бизнеса в Германии, США, Великобритании, Италии, Японии и некоторых других стран. Возможности и границы применения положительного зарубежного опыта в этой области определяются на основе сравнительно-правового исследования отдельных положений законодательства Украины. Результаты исследования показали, что особенности финансово-кредитного механизма поддержки малого и среднего бизнеса в зарубежных странах, которые изучались следующие: преобладание косвенных методов поддержки, оказание государственной финансовой помощи только на конкурентоспособные, поворотные и платные основы; эффективно функционирующая система государственной гарантии займов, которую малому бизнесу предоставляли коммерческие банки (гарантия от 60 до 90% займа); создание сети специальных банков, обслуживающих малый бизнес на разных уровнях; сильное финансовое стимулирование малого бизнеса в их инновационной деятельности; стимулирующая система налогообложения и специальная процедура амортизации; создание условий для равного доступа всех предпринимателей к информационных и консультационных услуг (особенно по вопросам налогообложения, кредитования и страхования). Практические последствия и положительный опыт финансирования малого и среднего бизнеса свидетельствует, что зарубежная практика функционирования финансово-кредитного механизма поддержки малого бизнеса не основывается на том, что на льготных условиях малые предприятия могут получать все необходимые финансовые и кредитные ресурсы для их развитие и поддержка малого бизнеса за любую цену. Но эта практика направлена на создание благоприятного экономического и правового климата, который позволяет малому бизнесу не только выжить, но и успешно развиваться. Соотношение / оригинальность. Сравнительный анализ систем финансирования малого и среднего бизнеса является основой для разработки наиболее перспективных направлений развития отечественного законодательства в этой области.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1495
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40-45 Галунько.pdf314,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.