Нормативно-правове забезпечення діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України щодо захисту прав дітей

Анотація
У хрестоматії представлено міжнародні стандарти та національне законодавство України щодо захисту прав дітей. Визначено завдання підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України щодо захисту прав дітей, зокрема здійснення профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню дітьми кримінальних і адміністративних правопорушень, виявлення причин і умов, які цьому сприяють, вжиття в межах своєї компетенції заходів для їх усунення, вжиття заходів для запобігання і припинення стосовно дитини будь-яких протиправних діянь тощо. Хрестоматію рекомендовано для використання науково-педагогічними та науковими працівниками закладів вищої освіти та наукових установ, практичними працівниками органів і підрозділів Національної поліції України, здобувачами вищої освіти в освітньому процесі, а також іншими зацікавленими особами. The textbook presents international standards and national legislation of Ukraine on the protection of children's rights. The tasks of the juvenile prevention units of the National Police of Ukraine regarding the protection of children's rights have been determined, in particular, the implementation of preventive activities aimed at preventing children from committing criminal and administrative offenses, identifying the causes and conditions that contribute to this, taking measures within their competence to eliminate them, taking measures to prevention and termination of any illegal acts, etc. in relation to the child. The handbook is recommended for use by scientific and pedagogical and research workers of higher education institutions and scientific institutions, practical workers of bodies and units of the National Police of Ukraine, students of higher education in the educational process, as well as other interested persons.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис