КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ УХИЛЕННЯМ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ ТА ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У сучасних умовах у зв’язку зі стрімким розвитком підприємницької діяльності все частіше стали фіксу- ватися випадки ухилення від сплати податків, зборів та обов’язкових платежів юридичними і фізичними особами, причому із застосуванням різноманітних спо- собів приховування прибутків та небажанням роботи відрахування коштів у бюджет держави. Залишення без вирішення проблеми ухилення від сплати подат- ків, зборів та обов’язкових платежів призведе до роз- витку негативних тенденцій у соціально-економічній сфері, що виражатиметься у порушенні правил чесної конкуренції, зростанні рівня корупції, недостатньому фінансуванні суспільного сектору господарства, від- току капіталів за межі держави тощо. В аспекті ускладненої економічної ситуації в Україні особливої гостроти набувають питання запобігання злочинам, пов’язаним з ухиленням від сплати подат- ків, зборів та обов’язкових платежів. На цей момент в Україні відсутній налагоджений механізм реалізації запобіжної функції компетентними органами, що здатний забезпечувати ефективну мінімізацію зло- чинів у сфері господарської діяльності. Від удалого вирішення цієї проблеми значною мірою залежить і належне подолання соціальних, політичних, еконо- мічних та правових проблем у державі. Держава, що не в змозі протидіяти можливим проявам злочинно- сті у сфері господарської діяльності, завжди перебу- ватиме на межі кризи та постійно потерпатиме від тих чи інших внутрішніх або зовнішніх чинників, які тісно пов’язані між собою. Так, у контексті цього нами здійснено криміно- логічний аналіз злочину, передбаченого ст. 212 КК України, а саме ухилення від сплати податків, збо- рів та обов’язкових платежів, зокрема досліджено рівень, динаміку, тенденції, коефіцієнти та струк- туру зазначеного злочину. Досліджено стан орга- нізації в Україні запобігання ухиленню від сплати податків, зборів та обов’язкових платежів. Запро- поновано комплексно здійснювати запобіжні заходи на загальносоціальному та спеціально-кримінологіч- ному рівнях. In modern terms in connection with swift development of entrepreneurial activity the cases of avoiding all more often began to be fixed tax, collections and obligatory payments payment by legal and natural persons, thus with application of various methods of concealment of profits and unwillingness of work of contribution of money in the budget of the state. Abandonment without a decision problem of avoiding tax, collections and obligatory payments payment, will result in development of negative tendencies in the field of socio-economic, that will be expressed in violation of rules of honest competition, increase of level of corruption, insufficient financing of public to the sector economy, outflow of capitals outside the state and others like that. In the aspect of the complicated economic situation in Ukraine, special sharpness acquire the question of prevention of the crimes related to avoiding tax, collections and obligatory payments payment. In the aspect of the complicated economic situation in Ukraine, special sharpness acquire the question of prevention of the crimes related to avoiding tax, collections and obligatory payments payment. On this moment in Ukraine absent the adjusted mechanism of realization of preventive function by competent organs, that able to provide effective minimization of crimes in the field of economic activity. From the successful decision of this problem largely depends and the proper overcoming of social, political, economic and legal problems in the Ukrainian state. State that unable to counteract to the possible displays of criminality in the field of economic activity, will always be on verge of crisis and constantly suffer from those or other internal or external factors, what closely constrained inter se. Thus, in the context of this, we conducted a criminological analysis of the crime under Art. 212 of the Criminal Code of Ukraine, namely: evasion of taxes, fees and mandatory payments, in particular, the level, dynamics, trends, coefficients and structure of this crime were studied. The state of organization in Ukraine to prevent tax evasion, fees and mandatory payments has been studied. It is proposed to carry out comprehensive preventive measures at the general social and special criminological levels.
Опис
Ключові слова
кримінологічна характеристика, ухилення від сплати податків, зборів та обов’язко- вих платежів, господарська діяльність, загальносо ціальне запобігання, спеціально-кримінальне запобігання., criminological characteristics, tax evasion, fees and obligatory payments, economic activity, general social prevention, special criminal prevention.
Бібліографічний опис
Бабенко А.М., Зубатенко О.М. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ УХИЛЕННЯМ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ ТА ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ. Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 2. С.27 - 35.