Етапи розвитку конфіденційної інформації в органах Національної поліції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
У статті розглянуто сутність конфіденційної інформації, а також визначено етапи розвитку конфіденційної інформації в органах Національної поліції. Доведено, що етапи поводження з конфіденційною інформацією в поліції України: І –й період- до 60 років ХХ століття (конфіденційна інформація зберігалася на паперових носіях, має «фізичні» шляхи надходження); ІІ- з 60-90 роки ХХ століття (створення системи електронних обліків конфіденційної інформації»); ІІІ- з 90-тих років ХХ століття по 2015 рік (автоматизація баз даних, комп’ютеризація обліків, інформаційні мережі); ІV етап це період з 2015 року дотепер, окремо цей період виділяється у зв’язку зі створенням Національної поліції України та розмежуванням доступу до інформаційних ресурсів між МВС України та Національною поліцією. Така необхідність виникла у зв’язку з тим, що відповідно до ст. 25 Закону України «Про Національну поліцію» інформаційні ресурси єдиної інформаційної системи, в першу чергу Інтегрованої інформаційно-пошукової системи, належать МВС України, а поліція, у межах своєї інформаційно- аналітичної діяльності, формує та використовує бази (банки) даних, що входять до цієї системи. Окрім цього, законодавець відповідно до п. 3 названої статті, надав право Національній поліції створювати власні бази даних, які необхідні для забезпечення повсякденної діяльності служб та підрозділів поліції. Визначено, що конфіденційною інформацією є інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, що була отримана або створена розпорядниками інформації. The article examines the essence of confidential information and identifies the stages of development of confidential information in the National Police. It is proved that the stages of handling confidential information in the police of Ukraine: I period – until the 60s of the twentieth century (confidential information was stored on paper, had “physical” ways of receipt); II – from 60-90s of the twentieth century (creation of a system of electronic records of confidential information); III – from the 90s of the twentieth century to 2015 (automation of databases, computerization of records, information networks); IV stage is the period from 2015 to the present, this period is separated in connection with the creation of the National Police of Ukraine and the division of access to information resources between the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the National Police. This necessity arose due to the fact that according to Article 25 of the Law of Ukraine “On the National Police”, the information resources of the unified information system, primarily the Integrated Information and Search System, belong to the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, and the police, within the framework of its information and analytical activities, forms and uses databases (banks) included in this system. In addition, the legislator, in accordance with clause 3 of the above article, authorized the National Police to create its own databases necessary to ensure the daily activities of police services and units. It is determined that confidential information is information to which access is restricted to an individual or legal entity, except for public authorities, and which may be disseminated in the manner determined by them at their request in accordance with the conditions stipulated by them. Information received or created by information managers cannot be classified as confidential.
Опис
Ключові слова
конфіденційна інформація, Національна поліція України, інформаційні ресурси, інформація з обмеженим доступом. confidential information, National Police of Ukraine, information resources, restricted information.
Бібліографічний опис
Денисова, А. Етапи розвитку конфіденційної інформації в органах Національної поліції. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 9. С. 637-640.