Забезпечення прав людини в Україні за матеріалами практики Європейського суду з прав людини

dc.contributor.authorКалюжна, Євгенія Сергіївна
dc.contributor.authorKaliuzhna, Yevheniia
dc.date.accessioned2024-02-29T10:59:41Z
dc.date.available2024-02-29T10:59:41Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ дисертації висвітлено проблематика розгляду практики Європейського суду з прав людини як показника стану забезпечення людських прав в державах-учасниках Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (на прикладі України). Обґрунтовано типологію напрямів впливу практики Європейського суду з прав людини на різні правові системи (національні та наднаціональні) з виокремленням та детальною дескрипцією впливу на правозастосовну практику; впливу на національне законодавство; впливу на правову доктрину; впливу на правосвідомість, правову освіту та просвіту; впливу на функціонування громадянського суспільства; впливу на міжнародний престиж держави-учасниці Конвенції; впливу на розвиток європейського права. Автором надано характеристику природі рішень страсбурзького Суду через призму: іманентності цій інституції міжнародного характеру, сприйняття його більшістю заявниками як «четвертої інстанції» (не зважаючи на його субсидіарний характер), особливості конвенційних норм (аксіологічний, лаконічний та імпліцитний характер), автономної інтерпретації положень Конвенції (з урахуванням її духу та мети), зв'язок між Конвенцією та національним правом; діалог з державами-членами Конвенції. The dissertation covers the issues of considering the practice of the European Court of Human Rights as an indicator of the state of human rights protection in the states-parties to the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (using the example of Ukraine). The typology of the European Court of Human Rights’ practice’s influence on various legal systems (national and supranational) with a distinction and detailed description of the influence on law enforcement practice; impact on national legislation; impact on legal doctrine; impact on legal awareness and legal education; impact on the civil society functioning; influence on the international prestige of the state-party to the Convention; impact on the development of European law, is substantiated. The author characterizes the nature of the Strasbourg Court’s decisions through the prism of: the immanence of an international character to this institution, its perception as a “fourth instance” by the majority of applicants (regardless of its subsidiary nature), the peculiarities of the conventional norms (axiological, laconic and implicit nature), autonomous interpretation of the Convention provisions (taking into account its spirit and purpose), the relations between the Convention and national law; dialogue with member states of the Convention.
dc.identifier.citationКалюжна, Є. С. Забезпечення прав людини в Україні за матеріалами практики Європейського суду з прав людини : дис . ... д-ра філос.: 081, 07 / Євгенія Сергіївна Калюжна; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2024. - 204 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/6752
dc.publisherОдеський державний університет внутрішніх справ
dc.subjectаксіологічний підхід, герменевтичний підхід, верховенство права, Європейський суд з прав людини, забезпечення прав людини, імплементація практики Європейського суду з прав людини, Конвенція з прав людини та основоположних свобод, методологія права, права людини, практика Європейського суду з прав людини. axiological approach, hermeneutic approach, rule of law, European Court of Human Rights, human rights ensuring, the European Court of Human Rights practice implementation, Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, methodology of law, human rights, European Court of Human Rights practice.
dc.titleЗабезпечення прав людини в Україні за матеріалами практики Європейського суду з прав людини
dc.title.alternativeEnsuring Human Rights in Ukraine Based on the European Court of Human Rights’ Practice’s Materials
dc.typeThesis
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 3 з 3
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
dis Калюжна 21.02.pdf
Розмір:
2.48 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
dis Калюжна 21.02.pdf_Validation_Report.pdf
Розмір:
56.26 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
dis Калюжна 21.02.pdf.asice
Розмір:
2.65 MB
Формат:
Unknown data format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
29 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Зібрання