КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ТА ПЕРЕВІРКИ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Криміналістичний вісник
Анотація
Запропоновано класифікацію методів побудови та перевірки криміналістичних версій відповідно до їх груп: загальнологічні (аналіз — синтез, наукова абстракція, уза- гальнення — абстрагування, аналогія — моделювання, індукція — дедукція, класифі- кація); загальнонаукові (діалектичний та метафізичний); приватнонаукові: теоретичні (формалізація, аксіоматизація, гіпотетично-дедуктивний) та емпіричні (спостереження, порівняння, опис, експеримент); спеціально-прикладні: практичний (алгоритмічний), специфічні (криміналістична рефлексія, криміналістичне прогнозування, інтуїтивний) та евристичні (мозковий штурм, синектика, колективний пошук оригінальної ідеї, еврис- тичні питання, багатовимірні матриці, інверсія, організовані стратегії). It is proposed to classify the methods of construction and testing of forensic versions according to these groups: general logical (analysis — synthesis, scientific abstraction, generalization — abstraction, analogy — modeling, induction — deduction, classification); general scientific (dialectical and metaphysical); individual scientific: theoretical (formalization, axiomatization, hypothetical-deductive) and empiric (observation, comparison, description, experiment); special-application: practical (algorithmic), specific (forensic reflection, forensic forecasting, intuitive) and heuristic (brainstorming, synectics, collective search for original ideas, heuristic questions, multidimensional matrix, inversion, organized strategy).
Опис
Ключові слова
метод, класифікація, криміналістична версія, криміналістичне пізнання, досудове розслідування., method, classification, forensic version, forensic cognition, pretrial investigation.
Бібліографічний опис
Цільмак О.М. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ТА ПЕРЕВІРКИ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ. Криміналістичний вісник. 2015. № 2(24). С. 6-11.