ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІД ЧАС ДІЇ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Рівень правопорядку і законності в державі та суспільстві певною мірою залежить від ефективності виконання працівниками Національної поліції України завдань, що на них покладені державою. Важливою гарантією належного виконання працівниками поліції своїх службово-трудових обов’язків є інститут юридичної відповідальності, зокрема дисциплінарної. Взагалі, дисциплінарна відповідальність - це один з видів юридичної відповідальності й одна з правових форм впливу, що виражаються в застосуванні роботодавцем, який наділений дисциплінарною владою, дисциплінарних санкцій до працівника, який вчинив дисциплінарний проступок [1, c. 79]. Враховуючи тематику нашої статті, дисциплінарна відповідальність поліцейських – це, особливий вид юридичної відповідальності, який передбачає застосування до поліцейських санкцій негативного дисциплінарного характеру за вчинення ними дій, що суперечать нормам чинного законодавства. Дисциплінарна відповідальність настає також за бездіяльність поліцейського, тобто не вчинення ним дій, які він має здійснити відповідно до норм діючих нормативно-правових актів. Дисциплінарна відповідальність працівників Національної поліції України характеризується тим, що: 1) поліцейські є носіями спеціальної дисциплінарної відповідальності; 2) зміст дисциплінарного правопорушення поліцейських є ширшим, ніж у загальних суб’єктів права; 3) коло дисциплінарних стягнень, які застосовуються до поліцейських є ширшим, ніж коло стягнень, що застосовуються до працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність лише за КЗпП; 4)специфічний порядок при- тягнення до дисциплінарної відповідальності; 5)поліцейські України притягаються до дисциплінарної відповідальності у разі вчинення будь-якого правопорушення (кримінального, адміністративно-правового, дисциплінарного). Під час дії режиму воєнного стану змінився порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності: 1) службове розслідування відносно поліцейського може здійснювати уповноважена особа- керівник самостійно; 2) змінено строки проведення службового розслідування- від 15 до 30 діб; 3)змінено порядок оскарження поліцейським прийнятого рішення та ін., що має, як позитивні так і негативні наслідки. The level of law and order in the state and society to a certain extent depends on the effectiveness of the performance by the National Police of Ukraine of the tasks assigned to them by the state. An important guarantee of proper performance by police officers of their official and labor duties is the institution of legal responsibility, in particular disciplinary. In general, disciplinary liability is one of the types of labor and legal liability and one of the legal forms of influence, expressed in the application by an employer who is endowed with disciplinary power, disciplinary sanctions against an employee who has committed a disciplinary offense. Given the subject of our article, disciplinary liability of police officers is a special type of legal liability, which provides for the application of negative disciplinary sanctions to police officers for committing actions contrary to the norms of current legislation. Disciplinary liability also occurs for the inaction of a police officer, that is, for not committing actions that he must perform in accordance with the norms of current regulations. Disciplinary liability of employees of the National Police of Ukraine is characterized by the fact that: 1) police officers are carriers of special disciplinary responsibility; 2) the content of the disciplinary offense of police officers is broader than that of general subjects of law; 3) the range of disciplinary penalties applied to police officers is wider than the range of penalties applied to employees who bear disciplinary responsibility only under the Labor Code; 4) specific procedure for bringing to disciplinary liability; 5) police officers of Ukraine are brought to disciplinary responsibility in case of committing any offense (criminal, administrative, legal, disciplinary). During the martial law regime, the procedure for bringing police officers to disciplinary liability has changed: 1) an official investigation against a police officer can be carried out by an authorized person-manager independently; 2) the terms of the official investigation have been changed - from 15 to 30 days; 3) the procedure for appealing a decision by a police officer has been changed, etc., which has both positive and negative consequences.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Цехан, Д., Коропатов, О. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІД ЧАС ДІЇ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ. Юридичний бюлетень. 2023. Вип. 29. С. 410-415.