INSTITUTE OF "TESTING": THE EXPERIENCE OF SOME FOREIGN COUNTRIES

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Centre for European Reforms Studies a.s.b.l. (Grand Duchy of Luxembourg)
Анотація
The article examines the experience of some foreign countries in terms of the regulation of the institution of testing in criminal law. Attention is focused on the fact that the criminal legislation of many countries defines a large number of names of the analyzed institution. It has been established that the terminology used by the legislator in different countries in relation to institutions, which, in their degree and content, are types of conditional non-application (non-fulfillment) of the punishment imposed by the court, are also quite different. є You can also do it with good health. The experience of such countries as England, USA, Sweden, Germany, France, Lithuania, Belarus has been studied. It has been determined that the peculiarity of the individualization of the application of the boundaries of the probationary period is that, in accordance with the properties of the convicted person, the probationary period can be established only in relation to a part of the punishment imposed by the court, it can last only a few months, it can change, depending on the behavior of the convicted person as in the direction of reduction, and in the direction of increase, which is not provided for by domestic legislation. У статті розглядається досвід деяких зарубіжних країн щодо регламентації інституту випробування у кримінальному законодавстві. Увага зосереджена на тому, що у кримінальному законодавстві багатьох країн визначається велика кількість найменувань аналізованого інституту. Встановлено, що термінологія, яка використовується законодавцем у різних країнах щодо інститутів, які за своїм ступенем та змістом є видами умовного незастосування (невиконання) призначеного судом покарання є також досить різними. Досліджено досвід таких країн як Англія, США, Швеція, Німеччина, Франція, Литва, Білорусь. Визначено, що особливістю індивідуалізації застосування меж випробувального строку є те, що відповідно до властивостей засудженої особи, випробувальний строк може встановлюватися лише стосовно частини призначеного судом покарання, може тривати лише кілька місяців, може змінюватись, залежно від поведінки, засудженої як у бік скорочення, і у бік збільшення, що передбачено вітчизняним законодавством.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Muradian, H. INSTITUTE OF "TESTING": THE EXPERIENCE OF SOME FOREIGN COUNTRIES. European Reforms Bulletin. 2021. No. 4. Рр. 32-37.