СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ТА ДОКТРИНИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті визначено інноваційні підходи до фор- мування системи захисту та розвитку інформа- ційного простору в умовах глобалізації та вільного обігу інформації. Приділено увагу проблемам інфор- маційного суверенітету та інформаційної безпеки і наведено особливості становлення інформаційного суспільства в українських реаліях, визначено основні завдання і напрями державної інформаційної політики та можливі загрози національній безпеці. Надано ана- ліз рішення Ради національної безпеки і оборони Укра- їни від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформацій- ної безпеки України» та Закону України від 21 червня 2018 року № 2469-VІІІ «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України». Розглядаються такі терміни, як «стратегічні комунікації», «урядові комунікації», «кризові комунікації», «стратегічний наратив». У статті зроблено висновки, що: 1) інформаційний суверенітет держави не повинен перетворюватися на самоціль; 2) соціальною цінністю суверенітету є юридична самостійність держави, котра виявля- ється в непідкоренні іншій державі або групі держав, тобто незалежність від чужої волі; 3) для виправ- лення неприпустимого становища, що утворилося в інформаційній сфері, необхідно чітко визначити законом інформацію, доступ до якої обмежується, і мету обмеження. При цьому перелік відомостей, які входять до кола обмежень, має бути вичерпно визна- ченим і систематично оприлюдненим; 4) державі необхідно дотримуватися принципів максимального оприлюднення та чіткого переліку щодо обмежень (винятки повинні бути зрозумілими, описуватися вузько, підлягати контролю на предмет наявності «шкоди» і впливу на «суспільні інтереси»); 5) доступ- ність інформації має переважати над виправданням в обмеженні такої доступності. Вся інформація, яку зберігають державні органи влади, підлягає оприлюд- ненню, винятки можуть бути тільки для дуже обме- женого числа випадків. The article defines innovative approaches to the formation of a system of protection and development of the information space in the conditions of globalization and free circulation of information. The attention is paid to the problems of information sovereignty and information security, and the peculiarities of the formation of the information society in Ukrainian realities are pointed out, the main tasks and directions of the state information policy and possible threats to national security are determined. An analysis of the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated December 29, 2016 “On the Doctrine of Information Security of Ukraine” was given. Terms such as “strategic communications”, “government communications”, “crisis communications”, “strategic narrative”. The article concludes that: 1. Information sovereignty of the state should not become an end in itself. 2. The social value of sovereignty is the legal independence of the state, which is manifested in non-obedience to another state or group of states, that is, independence from the will of others. 3. In order to correct the unacceptable situation that has emerged in the information sphere, it is necessary to clearly identify the information, the access to which is restricted by law, and the purpose of the restriction. In this case, the list of information that is within the scope of restrictions should be exhaustively defined and systematically made public. 4. The state must comply with the principles of maximum disclosure and a checklist of restrictions (exceptions must be clear, narrowly described, put in control of the existence of “harm” and influence on “public interests”). 5. The availability of information should prevail over justifications in the limitation of such availability.
Опис
Ключові слова
державна інформаційна політика, інформаційний суверенітет, інформаційне суспіль- ство, національний інформаційний простір, інфор- маційне законодавство, інформаційна безпека, доктрина інформаційної безпеки., state information policy, information sovereignty, information society, national information space, information law, information security, doctrine of information security.
Бібліографічний опис
Михальський Я.В., Пишна А.Г. СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ТА ДОКТРИНИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ // Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 4. С. 38 - 44.