НАВЧАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗА СХЕМОЮ «2 РОКИ КУРСАНТ − 1 РІК СЛУХАЧ» ЯК СУЧАСНА ФОРМА ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ УКРАЇНИ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ (З ДОСВІДУ ХЕРСОНСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОДУВС)

dc.contributor.authorВайда, Тарас Степанович
dc.contributor.authorVaida, Taras
dc.date.accessioned2022-09-01T06:07:38Z
dc.date.available2022-09-01T06:07:38Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ роботі розглянуто (на прикладі Херсонського факультету ОДУВС) один зі шля- хів вирішення актуальної проблеми для Національної поліції України (далі − НПУ) та відомчої освіти Міністерства внутрішніх справ (далі − МВС) загалом − застосування навчання поліцейських за схемою «2 роки курсант − 1 рік слухач» – як сучасної та акту- альної форми підготовки правоохоронців України. Проаналізовано організаційні можливості закладів вищої освіти (далі − ЗВО) щодо адекватного реагування на задоволення кадрового забезпечення різних галу- зей шляхом використання різни форм підготовки в тому числі й для правоохорон- них органів держави. Опираючись на чинну нормативно-правову базу, визначили основі концептуальні положення реформування відомчої освіти МВС України, уточнили принципи її вдо- сконалення й ефективні умови для запровадження трирівневої моделі підготовки поліцейських. Ефективне реформування відомчої освіти МВС передбачає дотримання таких принципів: 1) верховенство права; 2) інноваційна привабливість освіти; 3) прагма- тизм знань; 4) ефективність освітнього процесу; 5) прозорість і публічність заходів під час реформування відомчої освіти; 6) доступність і безперервність фахової підготовки; 7) відповідальність учасників освітнього процесу; 8) узгодженість мети й завдань освіт- ньої реформи; 9) системність і цілісність реформування відомчої освіти як процесу. Запровадження трирівневої моделі підготовки поліцейських визначає такі рівні організації освітнього процесу для забезпечення готовності фахівців-правоохорон- ців до несення служби на різних посадах (напрямах діяльності підрозділів): 1) базо- вий рівень професійної освіти; 2) початковий і бакалаврський рівні вищої освіти; 3) магістреський рівень вищої освіти. Кожен із цих рівнів має свої специфчні проблеми щодо професійного добору кандидатів на службу в поліцію, створення належного методичного забезпечення освітнього процесу, забезпеченості кваліфікованим кадровим (викладацьким) складом, удосконалення матеріальної бази тощо. Охарактеризовано особливості навчання поліцейських за схемою «2 роки курсант − 1 рік слухач», конкретизовано алгоритм взаємодії практичних підрозділів поліції та ЗВО МВС у частині організації освітнього процесу зі слухачами заочної форми нав- чання й очікувані результати їх підготовки. Проаналізовано результати складання здобувачами вищої освіти екзаменів дер- жавної атестації з визначених навчальним планом дисциплін − 1) «Теорії держави та права», 2) «Комплексного екзамену: адміністративної діяльності Національної поліції України, адміністративного права, адміністративного процесу», 3) «Кримі- нального права». Зроблено порівняльний аналіз отриманих оцінок під час їх (екзаменів − уточнено нами) складання курсантами та слухачами. Проведено опитування членів комісій щодо їх відгуків про успішність поліцейських обох груп і якість знань. На основі цих показників (рівень і якість знань курсантів) визначено як перевагу навчання здобува- чів вищої освіти на денній формі навчання. Разом із тим відзначено набутий практич- ний досвід правозастосування в слухачів заочної форми навчання. За результатами дослідження зроблено такі узагальнення: 1) змішана (денна та заочна) форма навчання правоохоронців має місце на існування передусім у частині вирішення питань оперативного кадрового забезпечення органів і підрозділів НПУ, що з об’єктивних причин існує в сучасних умовах; 2) у довгостроковій перспективі, на нашу думку, перевагу в просуванні по службі в силу набутого вищого рівня фахо- вої компетентності матимуть поліцейські, які отримали більш ґрунтовну професійну підготовку в умовах стаціонарного навчання. The paper considers (on the example of the Kherson faculty of OSUIA) one of the ways of solving the current problem for the National Police of Ukraine (hereinafter – NPU) and departmental education of the Ministry of Internal Affairs (hereinafter – MIA) in general – the use of mixed police training “2 years cadet – 1 year listener” as a modern and relevant form of training of law enforcement officers of Ukraine. The organizational capabilities of higher education institutions (hereinafter – HEIs) to adequately respond to the satisfaction of staffing in various industries through the use of various forms of training, including for law enforcement agencies of the state are analyzed. Based on the current regulatory framework, the main conceptual provisions for reforming departmental education of the MIA of Ukraine are defined; the principles of its improvement and effective conditions for the introduction of a three-level model of police training are specified. Effective reform of departmental education of the MIA involves compliance of the following principles: 1) the rule of law; 2) innovative attractiveness of education; 3) pragmatism of knowledge; 4) the effectiveness of the educational process; 5) transparency and publicity of measures in reforming departmental education; 6) availability and continuity of professional training; 7) responsibility of participants in the educational process; 8) consistency of goals and objectives of educational reform; 9) systematization and integrity of departmental education reform as a process. The introduction of a three-level model of police training determines the following levels of organization of the educational process to ensure the readiness of law enforcement officers to serve in various positions (areas of police units): 1) the basic level of professional education; 2) primary and bachelor's levels of higher education; 3) master’s level of higher education. Each of these levels has its own specific problems regarding the professional selection of candidates for police service, the creation of appropriate methodological support of the educational process, the provision of qualified personnel (teaching) staff, improvement of the material base, etc. The peculiarities of police training according to the scheme “2 years cadet – 1 year listener” are described, the algorithm of interaction of practical divisions of police and HEI of the MIA in the organization of educational process with listeners of correspondence form and expected results of their preparation are defined. The results of passing the state certification exams in the disciplines defined by the curriculum are analyzed – 1) “Theories of State and Law”, 2) “Comprehensive Exam: Administrative Activity of the National Police of Ukraine, Administrative Law, Administrative Procedure” and 3) “Criminal Law”. The comparative analysis of the received estimations at their (examinations – it is specified by us) drawing up by cadets and listeners is made. A survey of commission members regarding their feedback on the success of police officers of both groups, as well as the quality of their knowledge was conducted. Based on these indicators (the level and quality of cadets’ knowledge) full-time higher education for students is defined as the advantage. At the same time, the gained practical experience of law enforcement in distance learning students was noted. According to the results of the study the following generalizations were made: 1) a mixed (full-time and part-time) form of education of law enforcement officers exists primarily in terms of solving problems of operational staffing of bodies and departments of the NPU, which in objective reasons exists in modern conditions; 2) in the long run, in our opinion, the police officers who have received more thorough professional training in the conditions of full-time training will have an advantage in promotion due to the acquired higher level of professional competence.uk_UA
dc.identifier.citationВайда Т.С. НАВЧАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗА СХЕМОЮ «2 РОКИ КУРСАНТ − 1 РІК СЛУХАЧ» ЯК СУЧАСНА ФОРМА ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ УКРАЇНИ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ (З ДОСВІДУ ХЕРСОНСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОДУВС). Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2020. Вип. 13. С. 245 - 257.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2932
dc.publisherОдеса: ОДУВС; Херсонський факультет.uk_UA
dc.subjectМВС України, відомчі заклади вищої освіти, трирівнева модель фахової підготовки поліцейських, освітній процес, курсанти та слухачі, денна й заочна форми навчання, педагогічний експеримент, схема навчання «2 роки курсант − 1 рік слухач», організаційно-педагогічні умови, здобувачі вищої освіти, екзамени держав- ної атестації, порівняння успішності.uk_UA
dc.subjectMIA of Ukraine, departmental institutions of higher education, three-level model of professional training of police officers, educational process, cadets and students, full-time and part-time forms of education, pedagogical experiment, training scheme “2 years cadet – 1 year listener”, organizational and pedagogical conditions, applicants for higher education, state certification exams, success comparison.uk_UA
dc.titleНАВЧАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗА СХЕМОЮ «2 РОКИ КУРСАНТ − 1 РІК СЛУХАЧ» ЯК СУЧАСНА ФОРМА ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ УКРАЇНИ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ (З ДОСВІДУ ХЕРСОНСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОДУВС)uk_UA
dc.title.alternativeTRAINING OF POLICE OFFICERS UNDER THE SCHEME “2 YEARS OF CADET – 1 YEAR OF LISTENERS” AS A MODERN FORM OF TRAINING OF LAW ENFORCEMENT AGENTS OF UKRAINE: CRITICAL ANALYSIS (FROM THE EXPERIENCE OF KHERSON FACULTY OF OSUIA)uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
34.pdf
Розмір:
226.98 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: