Південноукраїнський правничий часопис

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Опис
Ключові слова
проблеми становлення правової демократичної держави, забезпечення фінансової самостійногсті адміністративно-територіальних одиниць, протидія злочинності, загальна характеристика особи засудженного, межі провадження щодо кримінальних проступків, поняття незакінченого злочину, кримінальна відповідальність, правова система, проблеми цивільного та господарського права, правове забезпечення адміністративної реформи, досудове слідство, економічна безпека держави, problems of formation of a democratic state governed by the rule of law, ensuring financial independence of administrative-territorial units, combating crime, general characteristics of the convict, the limits of criminal offenses, the concept of unfinished crime, criminal liability, legal system, civil and commercial law, legal support of administrative reform, pre-trial investigation, economic security of the state
Бібліографічний опис
Південноукраїнський правничий часопис : наук. журн. / Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2015. № 1. 170 с.