ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ І МОВНИХ УМІНЬ У КУРСАНТІВ-ПРАВНИКІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах
Анотація
У статті наголошено на важливості комунікативних і мовних умінь для сучасного студента. Проаналізовано підходи вчених до трактування поняття «інтерактивні методи навчання» та при- ведено найбільш вдале його визначення. Перелічено основні завдання інтерактивних методів та їх відмінні риси. Інтерактивні методи орієнтовані на широку взаємодію курсантів не тільки з викла- дачем, а й один з одним і на домінування активності курсантів-правників у процесі навчання. Вони передбачають використання спеціальних форм пізнавальної діяльності, здатних забезпечити високу результативність і якість навчання. Сказано, що до основних критеріїв інтерактивних методів нав- чання ми відносимо такі, як можливість неформальної дискусії, вільного викладу матеріалу, менша кількість лекцій, але більша кількість семінарів, ініціатива курсанта, наявність групових завдань, які вимагають колективних зусиль, постійний контроль під час семестру, виконання письмових робіт. Формальна сторона використання інтерактивних методів навчання як засобу розвитку комуні- кативних і мовних умінь у курсантів-правників може бути представлена аудиторною, самостійною та он-лайн формами; за кількістю учасників навчання форми може бути поділено на індивідуальні, групові та колективні; основними формами організації навчання курсантів-правників можуть бути лекції, семінари, юридична клініка. Проведено експериментальне дослідження з оцінки доцільності впровадження інтерактивних методів у навчальний процес. Отримані результати засвідчують, що значна кількість курсантів як експериментальної, так контрольної груп на початку експерименту (до використання інтерактивних методів навчання) мали дуже низький рівень комунікативних вмінь (низький рівень сформовано у 51,9% курсантів ЕГ та у 55,4% курсантів КГ; достатній рівень сформовано у 27,2% курсантів ЕГ та в 28,3% курсантів КГ). Для курсантів КГ застосовувались додаткові заняття з використанням інтерактивних мето- дів (ділова гра, брейн-ринг, case-study, інтерв’ювання) і спеціальні комунікативні методи (Сократів діалог, правило Гомера, «Займи позицію», PRES – формула, «Дерево рішень») і через 4 місяця їх використання проведено повторне тестування. Отримані результати засвідчили, що досконалого рівня сформованості цього компонента досягли 30,24% курсантів ЕГ та 16,36% КГ; на достат- ньому рівні він сформований у 43,81% курсантів ЕГ, що є наслідком використання інтерактивних методів у навчанні. The article emphasizes the importance of communication and language skills for a modern student. The approaches of scientists to the interpretation of the concept of “interactive learning methods” are analyzed and its most successful definition is given. The main tasks of interactive methods and their distinguishing features are listed. Interactive methods are focused on wide interaction of cadets not only with the teacher, but also with each other and on the dominance of activity of legal cadets in the learning process. They provide for the use of special forms of cognitive activity capable of ensuring high effectiveness and quality of education. It has been said that the main criteria of interactive teaching methods include the possibility of informal discussion, free presentation of material, fewer lectures but more seminars, cadet initiative, the presence of group tasks that require collective efforts, constant monitoring during the semester, and implementation of written works. The formal side of using interactive learning methods as a means of developing communication and language skills in legal cadets can be presented in classroom, independent and online forms; according to the number of participants, training forms can be divided into individual, group and collective; the main forms of organizing the training of legal cadets can be lectures, seminars, legal clinics. An experimental study was conducted to assess the feasibility of introducing interactive methods into the educational process. The obtained results show that a significant number of cadets of both the experimental and control groups at the beginning of the experiment (before the use of interactive teaching methods) had a very low level of communication skills (a low level was formed in 51.9% of EG cadets and in 55.4% of CG cadets; a sufficient level was formed in 27.2% of EG cadets and in 28.3% of CG cadets). Additional classes using interactive methods (business game, brain-ring, case-study, interviewing) and special communicative methods (Socratic dialogue, Homer’s rule, “Take a position”, PRES – formula, “Decision tree” were used for the cadets of the CG ) and after 4 months of their use, repeated testing was carried out. The obtained results showed that 30.24% of cadets of EG and 16.36% of CG reached the perfect level of formation of this component; at a sufficient level, it is formed in 43.81% of EG cadets, which is a consequence of the use of interactive methods in education.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тягнирядно, Є. ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ І МОВНИХ УМІНЬ У КУРСАНТІВ-ПРАВНИКІВ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2022. № 85. С. 206-211.