Стан дослідження проблем дієвості кримінально-правового регулювання незаконного поводження із зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У цій статті на підставі системно-порівняльного аналізу результатів наукових досліджень проблем кримінально-правового регулювання сфери незаконного обігу зброї, бойових припасів, вибухових речовин з’ясовано історичні доктринальні тенденції реформування кримінального законодавства, уточнення змісту, структури відповідних ознак складу кримінального правопорушення. Порушення правил обігу (користування) вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями, їхнє неконтрольоване поширення (на тлі подовження військового конфлікту, значного збільшення обсягу незаконного обігу зазначених предметів) не лише посягають на громадську безпеку, а вже становлять підвищену загрозу для суспільства, національної безпеки держави. Досліджено наступність наукових позицій щодо шляхів посилення профілактичного значення відповідних кримінально-правових положень, сутність наукової дискусії щодо меж та критеріїв встановлення спеціального правового режиму обігу вогнепальної зброї. Визначено, що внесення суттєвих змін у кримінальне законодавство України у 2012–2013 роках щодо уточнення переліку кримінально-караних суспільно-небезпечних дій у сфері обігу вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин посилило увагу науковців до таких проблем: уточнення поняття та ознак такої категорії, як «незаконне поводження із зброєю»; визначення критеріїв розмежування підстав для адміністративної та кримінальної відповідальності; доцільні напрями поширення сфери кримінально-правового регулювання обігу зброї за рахунок уточнення ознак об’єктивної сторони діяння; більш прискіпливий аналіз класифікації та характерних ознак різновидів зброї як такої, вогнепальної зокрема; доцільні межі особливого правового режиму обігу зброї, змісту та сутності дозвільної системи; особливості зарубіжного досвіду, можливості та доцільність тотожного перенесення досвіду легалізації окремих видів зброї у вітчизняний простір тощо. Відповідно, на новому якісному рівні слід вирішувати питання посилення профілактичної сутності та змісту кримінально-правових норм, які встановлюють відповідальність за незаконне поводження із зазначеними небезпечними предметами. In this article, based on a systematic and comparative analysis of the results of scientific research on the problems of criminal law regulation of arms, ammunition, explosives, historical doctrinal trends in criminal law reform, clarification of the content, structure of relevant features of a criminal offense. Violations of the rules of circulation (use) of firearms, ammunition, explosives, explosive devices, their uncontrolled spread (against the background of prolonging the military conflict, a significant increase in illicit trafficking in these items) not only encroach on public safety, but already pose an increased threat to society, for the national security of the state. The continuity of scientific positions on ways to strengthen the preventive value of the relevant criminal law provisions, the essence of the scientific discussion on the boundaries and criteria for establishing a special legal regime for the circulation of firearms. It is determined that the introduction of significant changes in the criminal legislation of Ukraine in 2012–2013 to clarify the list of criminally punishable socially dangerous acts in the field of firearms, ammunition and explosives has increased the attention of scientists to problems: clarifying the concept and features of such a category as “illegal handling of weapons”; determination of criteria for distinguishing grounds for administrative and criminal liability; expedient directions of expansion of the sphere of criminal-legal regulation of arms circulation due to specification of signs of the objective side of the action; a more meticulous analysis of the classification and characteristics of types of weapons as such, firearms, in particular; appropriate limits of the special legal regime of arms circulation, content and essence of the permit system; features of foreign experience, opportunities and expediency of identical transfer of experience of legalization of certain types of weapons to the domestic space, etc. Accordingly, at a new qualitative level it is necessary to address the issue of strengthening the preventive nature and content of criminal law, which establishes liability for illegal handling of these dangerous objects.
Опис
Ключові слова
кримінально-правова доктрина, стан дослідження, незаконний обіг зброї, ознаки кримінального правопорушення, вогнепальна зброя, бойові припаси, вибухові речовини., criminal law doctrine, state of research, illicit trafficking in weapons, signs of a criminal offense, firearms, ammunition, explosives.
Бібліографічний опис
Меркулова В.О. Стан дослідження проблем дієвості кримінально-правового регулювання незаконного поводження із зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами // Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 1. С. 44 - 50.