Сучасні інформаційні технології в юридичній діяльності

Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою вивчення навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології в юридичній діяльності» є формування у здобувачів вищої освіти інформативно-комунікативної компетентності, пов'язаної з використанням інформаційних технологій у юридичній діяльності, розкриття сутнісних аспектів застосування комп'ютерних мереж для пошуку правової та наукової інформації, ознайомлення з функціональними можливостями програмних засобів, призначених для здійснення аналізу правової інформації і їх ефективного використання в юридичних дослідженнях. The purpose of studying the educational discipline "Modern information technologies in legal activity" is the formation of informational and communicative competence in students of higher education related to the use of information technologies in legal activity, the disclosure of essential aspects of the use of computer networks for the search for legal and scientific information, familiarization with the functionality of software tools designed for the analysis of legal information and their effective use in legal research.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сучасні інформаційні технології в юридичній діяльності: навчально-методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» у галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» /уклад. Г.В. Форос. Одеса: ОДУВС, 2023. 27 с.