Окремі питання кримінальної відповідальності за шахрайство у сфері нерухомого майна в зарубіжних країнах у контексті захисту права власності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою статті є кримінально-правове дослідження шахрайства у сфері нерухомого майна в зарубіжних країнах та використання досвіду зарубіжних країн для модернізації діючого кримінального законодавства України в частині протидії злочинів у сфері нерухомого майна в контексті захисту права власно- сті. Авторами досліджено кримінальні кодекси країн СНД та зарубіжних країн, а саме: Молдови, Азербайджану, Казахстану, Іспанії, Німеччини, Аргентини, Австрії, Ліхтенштейну та ін. Також проведено аналіз кримінального законодавства Великої Британії та деяких штатів США. У науковій статті досліджено основні аспекти кримінальної відповідальності за шахрайство у сфері нерухомого майна в країнах СНД, західноєвропейських державах, а також в Аргентині та США, проведено аналіз окремих норм кримінальних кодексів зарубіжних країн, які регламентують відповідальність за шахрайство щодо нерухомості. Особливу увагу приділено аналізу факторів, які встановлюють відповідальність за шахрайство у сфері нерухомого майна. Досліджені законодавчі підходи до кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу нерухомого майна, нормативно закріплені в кримінальному праві. Автори зазначають, що більшість зарубіжних країн не містять спеціальних норм, які регламентують відповідальність за шахрайство щодо нерухомості. Лише декілька країн виділяють самостійні склади посягань на нерухоме майно. Під час дослідження кримінального законодавства Австрії та Ліхтенштейну виявлено, що Кримінальний кодекс Ліхтенштейну в текстуальному відношенні майже дослівно відтворює відповідний кодекс Австрії. Автори роблять висновок, що в більшості зарубіжних країн обіг нерухомості не утворює самостійного родового або видового об’єкта кримінально-правової охорони та у зв’язку з цим не впливає на структуру Особливої частини КК. У більшості випадків відповідальність настає за більш загальними нормами кримінального права. Проаналізовано, що успішна реалізація наміру на заволодіння у власність навіть одного об’єкта нерухомості може принести дохід, який багаторазово перевищує той, на який можна розраховувати в разі здійснення корисливих злочинів з рухомими речами. З огляду на це зроблено висновок, що в будь-якого законодавця, в тому числі закордонного, об’єктивно виникає необхідність передбачити спеціальні механізми, зокрема кримінально-правові, спрямовані на недопущення заборонених законом дій у сфері обігу нерухомого майна. The purpose of the article is to study the criminal law of real estate fraud in foreign countries and use the experience of foreign countries to modernize the current criminal legislation of Ukraine in combating crimes in real estate in the context of protection of property rights. The author studies the criminal codes of the CIS countries and foreign countries, namely: Moldova, Azerbaijan, Kazakhstan, Spain, Germany, Argentina, Austria, Liechtenstein and others. An analysis of the criminal law of the United Kingdom and some US states was also conducted. The scientific article examines the main aspects of criminal liability for real estate fraud in the CIS countries, Western European countries, as well as in Argentina and the United States, analyzes some provisions of criminal codes of foreign countries governing liability for real estate fraud. Particular attention is paid to the analysis of the factors that establish liability for real estate fraud. The legislative approaches to criminal liability for crimes in the field of real estate, normatively enshrined in criminal law, are studied. The author notes that most foreign countries do not contain special rules governing liability for real estate fraud. Only a few countries have separate warehouses for real estate encroachments. A study of the criminal law of Austria and Liechtenstein revealed that the Criminal Code of Liechtenstein in the textual sense almost literally reproduces the relevant code of Austria. The author concludes that in most foreign countries the circulation of real estate does not form an independent generic or specific object of criminal law protection and therefore does not affect the structure of the Special Part of the Criminal Code. In most cases, liability arises under more general rules of criminal law. It is analyzed that the successful implementation of the intention to take possession of even one real estate object can bring income that is many times higher than that which can be expected when committing mercenary crimes with movable property. Based on this, it is concluded that any legislator, including foreign, objectively needs to provide special mechanisms, including criminal law, aimed at preventing prohibited by law actions in the field of real estate.
Опис
Ключові слова
шахрайство у сфері нерухомості, кримінальна відповідальність, кримінальне законодавство, кримінальний кодекс, кваліфікуючі ознаки, західноєвропейські держави, незаконний обіг нерухомого майна., real estate fraud, criminal liability, criminal legislation, criminal code, qualifying features, Western European countries, illegal circulation of real estate.
Бібліографічний опис
Конопельський В.Я., Кушнарьова О.Б. Окремі питання кримінальної відповідальності за шахрайство у сфері нерухомого майна в зарубіжних країнах у контексті захисту права власності // Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 1. С. 30 - 36.