ПРОГНОСТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПРАВООХОРОНЦІВ У КОНТЕКСТІ ЇХНЬОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наука і освіта
Анотація
Важливою рисою сучасного розвитку нашої держави є його спрямованість на впровадження різного роду інновацій практично в усіх сферах суспільного життя. В цьому контексті особливого значення набуває підви-щення інноваційної активності у професійній підготовці майбутніх поліцейських, а саме можливість форму-вання та розвиток інноваційного потенціалу особистості, інноваційної активності майбутніх фахівців. Одним із важливих компонентів ймовірної успішності готовності до змін стає механізм, заснований на прогностич-ній діяльності майбутніх правоохоронців. Метою запропонованого дослідження є визначення особливостей функціонування прогностичної компетентності курсантів у контексті готовності до інноваційної діяльності. В якості психодіагностичного інструментарію було застосовано опитувальник «Психологічна готовність до інноваційної діяльності» (В. Є. Клочко, О. М. Краснорядцева) та тест антиципаційної спроможності (прогно-стичної компетентності), запропонований В. Д. Менделевичем. Вибірку склали 104 курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ. Результати дослідження свідчать про відмінності у проявах прогностичної компетентності у курсантів із різним рівнем готовності до інноваційної діяльності. Разом з цим, емпірично доведено, що антиціпаційна спроможність виступає своєрідним психологічним ресурсом – модератором, механізми функціонування якого опосередковують (фасілітують або піддають інгібіції) функці-онування феномену готовності до інноваційної діяльності у майбутніх працівників поліції. Отримані резуль-тати актуалізують розробку та впровадження рекомендацій з формування прогностичної компетенції у кур-сантів на грунті розвитку здібностей точно і правильно розуміти дії і наміри оточуючих людей, передбачати їхні вчинки, планувати та прогнозувати власну діяльність та розвивати здатність висувати альтернативні версії розвитку можливих подій. An important feature of the modern development of our state is its focus on the introduction of various types of in-novations in all spheres of public life. In this context, the increase of innovation activity in the training of future po-licemen, in particular the possibility of the formation and development of their innovative potential, is of particular importance. One of the important components of the probable success of readiness for change is a mechanism based on the predictive competence of future police officers. The purpose of the study is to examine the peculiarities of the func-tioning of cadets’ predictive competence in the context of their readiness for innovations. Psychological Readiness for Innovation Activity Inventory (by V. Klochko, O. Krasnondatseva) and Anticipatory Ability Test (predictive compe-tence) by V. Mendelevych were applied. The study involved 104 cadets of Kharkiv National University of Internal Affairs. The results of the study indicate differences in the manifestations of predictive competence in cadets with dif-ferent levels of readiness for innovations. At the same time, it has been empirically proven that anticipatory ability acts as a kind of psychological resource – a moderator whose mechanisms of functioning mediate (facilitate or inhibit) the readiness for innovation in future police officers. The obtained results prove the need for the development and imple-mentation of recommendations for the formation of predictive competence in cadets on the basis of the development of their ability for accurate and correct understanding of intentions of others, prediction of their actions, planning and fore-casting their own activities and development of the ability to put forward alternative versions of scenario.
Опис
Ключові слова
компетенція, прогностична компетентність, антиципаційна спроможність, готовність до змін, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, курсанти, поліцейські., competence, predictive competence, anticipatory capacity, readiness for change, innovation activity, innovative potential, cadets, policemen.
Бібліографічний опис
Сокуренко В. Прогностична компетентність правоохоронців у контексті їхньої готовності до інноваційної діяльності / В. Сокуренко, Д. Швець, В. Уваров // Наука і освіта. - 2018. - № 3. - С. 85-91.