Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський Національний університет імені Олеся Гончара. Юридичний факультет
Анотація
Стаття спрямована на встановлення змістовних особливостей синергетичноrо підходу до дослідження адміністративного нагляду органів виконавчої влади. Доведено, що синергетичний підхід дозволяє визнати нагляд явищем міждисциплінарного характеру. Характеристика нагляду поєднує в собі наукові напрацювання з галузевих юридичних наук, науки державного управління, менеджменту, економіки, філософії. Статья направлена на установление содержательных особенностей синергетическоrо подхода к исследованию административного надзора органов исполнительной власти. Доказано, что синергетический подход позволяет признать надзор явлением междисциплинарноrо характера. Характеристика надзора соединяет в себе научные исследования отраслевых юридических наук, науки государственноrо управления, менеджмента, экономики, философии. The article aimed at establishing the meaningful features of the synergetic approach to the study of Executive power bodies administrative supervision. It is proved that а synergistic approach allows us to accept the supervision as the phenomenon of interdisciplinary nature. Characteristics of supervision combines the scientific achievements of the branch of jurisprudence, science of public administration, management, economics, philosophy.
Опис
Ключові слова
адміністративний нагляд, органи виконавчої влади, синергетичний підхід, методи наукового пізнання, державна влада., административный надзор, орган исполнительной власти, синергетичский подход, методы научного познания, государственная власть., administrative supervision, Executive power bodies, synergetic approach, scientific knowledge methods, state power.
Бібліографічний опис
Денисова А.В. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції / А.В. Денисова // Науковий збірник. - Випуск № 5. - 2016. - С.58 - 62.