АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗСУД ЯК ЕЛЕМЕНТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку автора, адміністративний розсуд є важливим елементом публічного адміністрування, що дозволяє оперативно з урахуванням ситуації яка склалася і на основах чинного законодавства приймати управлінські рішення, спрямовані на захист публічних інтересів. Надмірне розширення меж адміністративного розсуду тягне за собою підвищення рівня корупції, приводить до зловживань чиновників, підриває авторитет органів публічної адміністрації та негативно відбивається на реалізації конституційних гарантій прав приватних осіб. In the opinion of the author, administrative discretion is an important element of public administration, which allows promptly taking into account the existing situation and on the basis of current legislation to make management decisions aimed at protecting public interests. Excessive expansion of the boundaries of administrative discretion entails an increase in the level of corruption, leads to abuses by officials, undermines the authority of public administration bodies and negatively affects the implementation of constitutional guarantees of the rights of private individuals.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ярмакі Х.П. АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗСУД ЯК ЕЛЕМЕНТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с.Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с.С. 144-146.