Formation of professional communication of non-language specialists in higher education institutions

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Amazonia Investiga
Анотація
The article reveals the meaning of the concept of "communication", and shows the effectiveness of professional communication and the communication space of non-language specialists in higher education institutions. The experimental research (ascertainment stage) made it possible to find out the existing level of formation of professional communication of specialists of nonlanguage specialties in institutions of higher education, to single out shortcomings in the formation of professional communication of specialists, to single out the main factors affecting the insufficient development of professional communication of specialists and to develop in institutions of higher education necessary ways to overcome the insufficient development of the formation of professional communication of nonlanguage specialists. Diagnosing the communicative competence of future specialists in non-language majors in institutions of higher education was carried out and the structure of communicative competence was shown. At the formative stage of the experiment, to determine the actual level of formation of individual components of the communicative competence of future specialists, a diagnostic study was conducted using the diagnosis of the levels of formation of the components: cognitive-strategic, motivationalvalue, and activity-corrective. The rules of pedagogical communication for future specialists of non-language specialties have been developed. У статті розкрито зміст поняття «комунікація», показано ефективність професійної комунікації та комунікаційного простору фахівців не мовних спеціальностей у закладах вищої освіти. Експериментальне дослідження (констатувальний етап) дозволило з’ясувати наявний рівень сформованості професійної комунікації фахівців не мовних спеціальностей у закладах вищої освіти, виокремити недоліки у формуванні професійної комунікації фахівців, виокремити основні фактори, що впливають на недостатній розвиток професійної комунікації фахівців та розробити у закладах вищої освіти необхідні шляхи подолання недостатнього розвитку сформованості професійної комунікації фахівців не мовних спеціальностей. Проведене діагностування комунікативної компетентності майбутніх фахівців не мовних спеціальностей у закладах вищої освіти та показано структуру комунікативної компетентності. На формувальному етапі експерименту для визначення фактичного рівня сформованості окремих компонентів комунікативної компетентності майбутніх фахівців проведено діагностичне дослідження за допомогою діагностування рівнів сформованості компонентів: когнітивно-стратегічного, мотиваційно-ціннісного, діяльніснокорегувального. Розроблено правила педагогічного спілкування для майбутніх фахівців не мовних спеціальностей.
Опис
Ключові слова
professional communication, professional activity, non-language specialists, higher education institutions, interaction of subjects. професійна комунікація, професійна діяльність, фахівці не мовних спеціальностей, заклади вищої освіти, взаємодія суб’єктів.
Бібліографічний опис
Kravchuk, O., Kochubei, M., Chovriy, S., Koycheva, T., & Pishun, S. (2024). Formation of professional communication of nonlanguage specialists in higher education institutions. Amazonia Investiga, 13(73), 373-386