Кримінальний процес

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Методичні рекомендації підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Кримінальний процес». Виконання здобувачами вищої освіти завдань для самостійної роботи та індивідуальних завдань надасть їм змогу системно опанувати контент навчальної дисципліни, поглибити уявлення щодо прикладних положень процесуального порядку проведення слідчих (розшукових) дій, повідомлення про підозру, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, закінчення досудового розслідування, а також стосовно прийняття ряду поточних кримінальних процесуальних рішень. Methodological recommendations have been prepared in accordance with the program of the educational discipline "Criminal Process". Completion by students of higher education of tasks for independent work and individual tasks will enable them to systematically master the content of the academic discipline, to deepen their understanding of the applied provisions of the procedural order of conducting investigative (search) actions, notification of suspicion, application of measures to ensure criminal proceedings, completion of pre-trial investigation, as well as regarding the adoption of a number of current criminal procedural decisions.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кримінальний процес: методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право». Мудрецька Г.В., Холостенко А.В., Жовтан П.В. Одеса: Одеськ. держ. у-т внутр. справ; 2021. 139 с.