Створення центрів кримінального аналізу в режимі реального часу - важливий важіль у переведенні поліції з реактивного режиму до проактивного: зарубіжний досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Морська безпека та оборона
Анотація
The goal of the article is to study the foreign best practices of using criminal analysis centers in real time regarding the possibility of transferring police activity from a reactive mode to a proactive one. Since the beginning of the new millennium, different policing paradigms have gradually changed or simply complemented each other: community policing, intelligence-led policing, active use of intelligence from open sources, criminal analysis. Each of them envisaged, in the case of its proper implementation, to ensure a change in the mode of police activity from a reactive one to a proactive one. Today, with the same confidence, the implementation of the paradigm of using real-time crime centers has begun in some states. For its implementation, the paradigm requires powerful technical and informational support. The authors indicate that Real-time crime centers have become popular throughout the United States. It is believed that such a center can help the police team in a number of issues: 1) to be aware of situations in real time – by receiving a continuous flow of information from many sources; 2) to monitor critical assets and infrastructure; 3) to work more efficiently – the latest data will help proactive work; 4) to increase productivity – through optimal spatial planning and the latest technologies; 5) to promote cooperation of analysts, investigators and team members from various departments. The authors highlight the mission of real-time crime centers, which is to centralize a wide range of current and emerging technologies, to coordinate the human resources of police and/or civilian professionals and direct their attention to high-level crime areas, ongoing active crimes, large-scale public events, which may require the presence or response of law enforcement agencies. Police departments that have RTCCs include the New York, Miami-Dade, Seattle, Fort Worth, St. Louis, Albuquerque, Austin, Tampa, Fresno Police Departments , Minneapolis and Houston. The authors indicate the most important foundations for ensuring the effectiveness of the real-time crime center: 1) ensuring the safety of police officers by instantly providing them with the most up-to-date information about the environment in which they have to work right now; 2) provision of instant identification of persons of professional interest; 3) promotion of reliable detention – through the distribution of personnel on the territory in the manner adequate to the situation. The introduction of cloud technologies and the rejection of proprietary systems will contribute to the efficiency of setting up the working platform, accessibility to the necessary police units, reliability of its work and ease of modernizing. The authors express confidence that real-time crime centers will respond to the proactive mode of police work. However, abandoning traditional centers of criminal analysis is not advisable, because they work with crimes that are latent in nature, develop slowly and information about them is bring collected gradually. Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду застосування центрів кримінального аналізу в режимі реального часу стосовно можливості переведення поліцейської діяльності з реактивного режиму в проактивний. Від початку нового тисячоліття поступово змінилися чи просто доповнили одна одну різні парадигми поліцейської діяльності: соціально орієнтована діяльність поліції, поліцейська діяльність, що керується розвідданими, активне використання розвідданих із відкритих джерел, кримінальний аналіз. Кожна з них передбачала у разі належного впровадження забезпечити зміну режиму поліцейської діяльності з реактивного на проактивний режим. Сьогодні з тією ж упевненістю у деяких державах розпочалося впровадження парадигми застосування центрів кримінального аналізу в режимі реального часу. Для свого впровадження парадигма передбачає потужну технічну та інформаційну підтримку. Автори вказують, що центри кримінального аналізу в режимі реального часу стали популярними на всій території США. Уважається, що такий центр може допомогти поліцейській команді у низці питань: 1) бути в курсі ситуацій у реальному часі – через отримання безперервного потоку інформації з багатьох джерел; 2) здійснювати моніторинг критичних активів та інфраструктури; 3) працювати ефективніше – найсвіжіші дані спряють проактивній роботі; 4) підвищити продуктивність – через оптимальне просторове планування та найновіші технології; 5) сприяти співпраці аналітиків, слідчих та членів команд із різних відділів. Автори висвітлюють місію центрів кримінального аналізу в режимі реального часу, яка полягає у тому, щоб централізувати широкий спектр поточних і нових технологій, координувати людські ресурси поліцейських та/ або цивільних фахівців і спрямовувати їхню увагу на сфери злочинності високого рівня, триваючі активні зло чини, масштабні публічні заходи, які можуть вимагати присутності або реагування правоохоронних органів. До департаментів поліції, які мають у своєму складі центри кримінального аналізу в режимі реального часу (RTCC), відносяться департаменти поліції Нью-Йорка, Маямі-Дейд, Сіетла, Форт-Ворт, Сент-Луїсу, Департамент поліції Альбукерке, Остіна, Тампи, Фресно, Міннеаполіса та Х’юстона. Автори вказують найважливіші підвалини забезпечення ефективності центру кримінального аналізу в режимі реального часу: 1) забезпечення безпеки поліціантів через миттєве надання їм найактуальнішої інформації про оточення, у якому вони мають працювати прямо зараз; 2) забезпечення миттєвої ідентифікації осіб, що викликають професійний інтерес; 3) сприяння надійному затриманню – через розподіл персоналу по території – адекватно обстановці. Упровадження хмарних технологій та відмова від пропрієтарних (власних) систем сприятимуть оперативності постановки робочої платформи, доступності необхідним підрозділам поліції, надійності її роботи і легкості модернізації. Автори висловлюють упевненість, що центри кримінального аналізу в режимі реального часу сприятимуть проактивному режиму роботи поліції. Проте відмова від традиційних центрів кримінального аналізу недоцільна, оскільки вони працюють зі злочинами, що за своєю природою є латентними, розвиваються повільно та інформація про них збирається поступово.
Опис
Ключові слова
центр кримінального аналізу в режимі реального часу, час реагування, координація, проактивна діяльність поліції, інформаційні технології, хмарні технології. real-time crime center, response time, coordination, proactive police activity, information technology, cloud technology.
Бібліографічний опис
Пядишев, В., Форос, Г. Створення центрів кримінального аналізу в режимі реального часу - важливий важіль у переведенні поліції з реактивного режиму до проактивного: зарубіжний досвід. Морська безпека та оборона. 2023. № 2. С. 127-136.