Підготовка поліцейських до ефективних дій на місці події при виявленні вибухонебезпечних матеріалів в умовах війни

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
В статті розглядається актуальна проблема забезпечення правоохоронцями як особистої, так і публічної безпеки в цілому при виявленні вибухових матеріалів в умовах запровадженого в державі право вого режиму воєнного стану. Проаналізовано відомчі (МВС України) нормативно-правові акти та наукові дослідження низки вітчизняних вчених з проблеми забезпечення безпеки правоохоронців при їх пово дженні зі зброєю, боєприпасами, вибухонебезпечними об’єктами (речовинами). Уточнено значення таких категорій, як вибухові речовини, пристрої та мате ріали. Проведено опис алгоритму дій поліцейських на місці події при виявленні вибухонебезпечних матері алів, дотримання котрого є запорукою громадського порядку та збереження життя і здоров’я громадян України. Основними діями поліцейського при цьому є: 1) з’ясування обставин та уточнення місця вияв лення вибухонебезпечних предметів; 2) конкретиза ція установчих даних та місця перебування заявника; 3) попередження особи/осіб про категоричну заборону торкатися виявлених предметів, негайне припинення робіт, виведення з місця події людей, недопущення транспорту, тварин тощо; 4) реєстрація повідом лення про подію у визначеному порядку; 5) взаємодія на місці з представниками слідчо-оперативної групи та вибухотехнічного підрозділу; 6) доповідь за належ ністю з детальною інформацією про вжиті заходи та їх результати; 7) повідомлення чергових про куратури, територіальних органів (підрозділів) СБУ та ДСНС, інших органів державної влади та місцевого самоврядування. Звернуто увагу на необхідність забезпечення належної підготовки поліцейських до дій в екстре мальних умовах розмінування територій/об’єктів. Підкреслено важливість формування у правоохорон ців (працівників поліції, вибухотехнічної служби, піротехніків тощо) відповідного досвіду (знань, умінь та навичок) роботи з вибухонебезпечними предме тами/речовинами/пристроями на місці події. У кон тексті розглядуваної проблеми головними в струк турі професійно важливих особистісних груп якостей фахівців-правоохоронців є моторні, атенційні, емо ційні, вольові та мнемічні. Ці необхідні для успішного виконання вищезазначеного аспекту правоохорон ної діяльності характеристики особи поліцейського мають ґрунтуватися на розвитку відповідних пси хофізіологічних та пізнавальних процесів працівника поліції/рятувальника, а також вимагають враху вання відповідного рівня сформованості його емоцій но-вольового компоненту особистості. Наведено рекомендації для правоохоронців щодо порядку забезпечення ними публічної безпеки насе лення при виявленні факту вибухонебезпеки, які важ ливо враховувати та чітко дотримуватися поліцей ським в екстремальних умовах ліквідації цього виду загрози населенню, зокрема, при організації евакуації громадян з місця події. The article considers the actual problem of ensuring both personal and public safety by law enforcement officers in general when explosive materials are found in the conditions of the legal regime of martial law introduced in the state. The departmental (MIA of Ukraine) regulatory acts and scientific studies of a number of domestic scientists on the issue of ensuring the safety of law enforcement officers when handling weapons, ammunition, and explosive objects (substances) were analysed. The meaning of such categories as explosives, devices and materials is clarified. A description of the algorithm of actions of police officers at the scene when explosive materials are found, compliance with which is a guarantee of public order and the preservation of life and health of citizens of Ukraine, is carried out. The main actions of the police officer in this case are: 1) clarification of circumstances and specifying the place of detection of explosive objects; 2) specifying the applicant’s personal data and place of location; 3) warning the person/persons that it is strictly forbidden to touch the founded objects, immediate stoppage of work, removal of people from the scene of the incident, prohibition of transport, animals, etc.; 4) registration of the notification of the event in the specified manner; 5) on-site interaction with representatives of the investigative and operational group and the explosives unit; 6) report on appropriateness with detailed information on the taken measures and their results; 7) notification of the prosecutor’s office on duty, territorial bodies (subdivisions) of the SSU and the SES, other state authorities and local self-government bodies. Attention was drawn to the necessity to ensure proper training of police officers for actions in extreme conditions of demining territories/objects. The importance of forming among law enforcement officers (police officers, explosives service officers, pyrotechnicians, etc.) appropriate experience (knowledge, abilities and skills) of working with explosive objects/substances/ devices at the scene of the incident was emphasized. In the context of the considered problem, the main in the structure of professionally important personal groups of qualities of law enforcement specialists are motor, attention, emotional, volitional and mnemic. These characteristics of a police officer, necessary for the successful performance of the aforementioned aspect of law enforcement, must be based on the development of the relevant psychophysiological and cognitive processes of the police officer/rescuer, and also require taking into account the appropriate level of formation of his emotional and volitional component of the personality. Recommendations for law enforcement officers regarding the procedure for ensuring the public safety of the population when detecting the fact of an explosion hazard, which are important to take into account and clearly follow by the police in extreme conditions of eliminating the threat to the population, in particular, when organizing the evacuation of citizens from the scene of the incident are provided.
Опис
Ключові слова
публічна безпека, працівники полі ції, вибухонебезпека, тактика дій, мінно-вибухові пристрої/речовини/матеріали, підготовка право охоронців, фахово важливі якості, особиста безпека, евакуація населення. public safety, police officers, explosion hazard, action tactics, mine-explosive devices/ substances/materials, training of law enforcement officers, professionally important qualities, personal safety, population evacuation.
Бібліографічний опис
Бурангулов, А., Залєвська, І. Підготовка поліцейських до ефективних дій на місці події при виявленні вибухонебезпечних матеріалів в умовах війни. Південноукраїнський правничий часопис. 2024. № 1. С. 206-212.