Кримінальна відповідальність за шахрайство вчинене в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наукові перспективи
Анотація
У науковій статті розглядаються питання особливостей кримінально-правової характеристики шахрайства, досліджуються особливості покарання за шахрайство вчинене в умовах воєнного стану. Аргументується посилення кримінальної відповідальності за посягання на право власності в умовах воєнного або надзвичайного стану, оскільки життя людей суттєво змінюється: вимушені переселення, відсутність можливості постійно контролювати своє майно, втрата пильності, внаслідок постійного стресу призводять до поширення цих кримінальних правопорушень. Доводиться поширеність цього кримінального правопорушення у структурі злочинності України та доводяться тенденції щодо подальшого збільшення кількості виявлених фактів шахрайства. Досліджуються особливості об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта та суб’єктивної сторони шахрайства. Розкривається зміст обману та зловживання довірою, як способів вчинення шахрайства. Доводиться, що вищевказані способи можуть бути застосовані лише щодо людини, як носія свідомості та волі, на яку відбувається посягання. Безпосередня участь потерпілого у передачі майнових благ і добровільність його дій є обов'язковими ознаками шахрайства, які відрізняють його від викрадення майна та інших. Аналізуються зміст кваліфікуючої ознаки «в умовах воєнного стану або надзвичайного стану». Доводиться, що зміст цієї ознаки базується на положеннях Закону України «Про правовий режим воєнного стану» № 389-VIII від 12.05.2015 та Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» № 1550-III від 16.03.2000. Аналізуються міри кримінальних покарань за шахрайство вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану та за інші кримінальні правопорушення проти власності, які передбачають таку кваліфікуючу ознаку. Доводиться, що саме за шахрайство, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, законодавець передбачив найменш суворі міри покарання. Пропонуються зміни до Кримінального кодексу України щодо приведення мір покарання за шахрайство, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, у пропорційність до ступеня суворості мір покарання за інші кримінальні правопорушення проти власності, які містять аналогічну кваліфікуючу ознаку. The scientific article examines the specifics of the criminal-legal characteristics of fraud, examines the specifics of punishment for fraud committed under martial law. The strengthening of criminal responsibility for encroachment on property rights in conditions of war or a state of emergency is argued, since people's lives change significantly: forced relocations, the inability to constantly control one's property, loss of vigilance, as a result of constant stress lead to the spread of these criminal offenses. The prevalence of this criminal offense in the structure of crime in Ukraine is proven, and trends in the further increase in the number of detected fraud facts are proven. The peculiarities of the object, the objective side, the subject and the subjective side of fraud are investigated. The content of deception and abuse of trust as ways of committing fraud is revealed. It is proven that the above-mentioned methods can be applied only to a person, as a carrier of consciousness and will, which is encroached upon. The direct participation of the victim in the transfer of property and the voluntariness of his actions are mandatory signs of fraud that distinguish it from theft of property and others. The content of the qualifying feature "under conditions of martial law or state of emergency" is analyzed. It is proven that the content of this sign is based on the provisions of the Law of Ukraine "On the Legal Regime of Martial Law" No. 389-VIII dated 12.05.2015 and the Law of Ukraine "On the Legal Regime of State of Emergency" No. 1550-III dated 16.03.2000. The measures of criminal penalties for fraud committed under conditions of war or state of emergency and for other criminal offenses against property, which involve such a qualifying feature, are analyzed. It is proved that precisely for fraud committed in the conditions of war or state of emergency, the legislator provided the least severe punishments. Amendments to the Criminal Code of Ukraine are proposed to bring the penalties for fraud committed during a state of war or state of emergency in proportion to the severity of the penalties for other criminal offenses against property that contain a similar qualifying feature.
Опис
Ключові слова
шахрайство, кваліфікація, воєнний стан, покарання. fraud, qualification, martial law, punishment.
Бібліографічний опис
Резніченко Г.С. Кримінальна відповідальність за шахрайство вчинене в умовах воєнного стану. Наукові перспективи. 2024. №4 (46). С. 1128-1136.