ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

Ескіз
Дата
2022-11-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Правовою основою здійснення громадського контролю за виконанням кримінальних покарань є Кримінально-виконавчий кодекс України та Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 № 429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах». Аналіз положень ч. 2 ст. 25 Кримінально-виконавчого кодексу України «Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених» та п.3 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах» від 1 квітня 2004 р. № 429 свідчить про певну невідповідність положень правових норм цих нормативно-правових актів. The legal basis for public control over the execution of criminal punishments is the Criminal and Executive Code of Ukraine and Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 04/01/2004 No. 429 "On approval of provisions on supervisory commissions and supervisory boards at special educational institutions". Analysis of the provisions of Part 2 of Art. 25 of the Criminal Executive Code of Ukraine "Participation of the public in the correction and resocialization of convicts" and clause 3 of the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the approval of provisions on supervisory commissions and boards of trustees at special educational institutions" dated April 1, 2004 No. 429 indicates a certain inconsistency provisions of the legal norms of these normative legal acts.
Опис
Ключові слова
громадський контроль, покарання, засуджені, public control, punishment, convicts
Бібліографічний опис
Резніченко Г.С. ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності: матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. 25 лист. 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. 257 с. С. 245-247.
Зібрання