Правова регламентація невідкладних випадків проникнення до житла чи іншого володіння особи в ході досудового розслідування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У науковій статті досліджено проблемні питання дотримання прав та свобод громадян, правової реґламентації проникнення до житла чи іншого воло-діння особи у процесі досудового розслідування. Недоторканість житла визнана світовим співтовариством одним із найважливіших принципів демократичної держави. Положення цього міжнародного принципу впроваджені в законодавство України та закріплені в Конституції нашої держави, є основними принципами кримінального процесуального права. Визначено та запропоновано вирішення проблемних питань дотримання прав і свобод громадян, правового регулювання проникнення в житло чи інше майно особи під час досудового розслідування. Чинний Кримінальний процесуальний кодекс визначає, що ніхто не має права входити до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, крім добровіль-ної згоди особи, яка ними володіє, або на підставі рішення слідчого судді. Крім того, слідчий, прокурор мають право лише в невідкладних випадках, пов’язаних з урятуванням життя чи майна, або у процесі безпосереднього переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, винести клопотання до слідчого судді щодо проникнення до житла чи іншого володіння особи. Аналіз чинного кримінального процесуального законодавства та практики його застосування пов’язаний із необхідністю проникнення в житло у випадках, які не терплять зволікань. Запропоновано алгоритм дій працівників правоохоронних органів, які безпосередньо переслідують особу, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення і яка намагається сховатися в будинку чи іншому володінні особи, проведення дій, пов’язаних з особистим обшуком затриманого й огляду приміщення. Обґрунтовано необхідність слідчого або прокурора ухвалити мотивоване процесуальне рішення в разі невідкладних випадків проникнення в житло й інше володіння особи як під час обшуку, так і в інших випадках, за винятком затримання особи під час безпосереднього переслідування. Внесено пропозиції щодо вдосконалення деяких положень кримінального процесуального законодавства з метою дотримання прав і свобод під час проведення слідчих (розшукових) дій. The inviolability of housing is recognized by the world community as one of the most important principles of a democratic state. The provisions of this international principle are implemented in the legislation of Ukraine and enshrined in the Constitution of our state and are the fundamental principles of criminal procedure law. Problematic issues of observance of the rights and freedoms of citizens, and legal regulation of pene-tration into housing or other property of a person during the pre-trial investigation have been studied. The current CPC requires that no one has the right to enter the home or other property of a person for any purpose, except with the voluntary consent of the person who owns them, or on the basis of a decision of the investigating judge, and the investigator, prosecutor have the right to issue a decision. the investigating judge to enter the home or other property of a person only in urgent cases related to saving lives and property or directly prosecuting persons suspected of committing a crime. An analysis of the current criminal procedure legisla-tion and the practice of its application related to the need to break into housing in cases that do not tolerate delays. An algorithm of actions of law enforcement officials who directly prosecute a person suspected of committing a criminal offense, who tries to hide in a person’s home or other property, and actions involving a personal search to inspect the premises is proposed. The necessity of the investigator or prosecutor to make a motivated procedural decision in case of urgent cases of intrusion into a person’s home and other property, both during a search and in other cases, except for the detention of a person during direct prosecution, is substantiated. Proposals to improve certain provisions of criminal pro-cedure legislation in order to respect the rights and free-doms in conducting investigative (search) actions.
Опис
Ключові слова
досудове розслідування, недоторканність житла, правові підстави для проведення обшуку., inviolability of dwelling, emergency cases of entering dwelling, search.
Бібліографічний опис
Калугін В.Ю. Правова регламентація невідкладних випадків проникнення до житла чи іншого володіння особи в ході досудового розслідування // Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 3. С. 159 - 163.