Організаційно-тактичні засади проведення контрольної поставки наркотичних засобів і психотропних речовин

dc.contributor.authorКорнієнко, Максим Вікторович
dc.contributor.authorKorniienko, Maksym
dc.date.accessioned2022-06-02T11:58:24Z
dc.date.available2022-06-02T11:58:24Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ статті розглядаються організаційно-тактичні засади даної форми контролю за вчиненням злочину при розслідуванні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, особливо при здійсненні їх контрабанди. Автором розкривається поняття, мета, завдання та види даного заходу, правові підстави та організаційно-тактичні засади контрольованої поставки. Автором проаналізований зміст нормативно-правових актів, що регламентують проведення контрольованої поставки та виділені певні ознаки, що вказують на ефективність проведення даного заходу. Також відповідно до мети проведення контрольованої поставки, закріпленій в законодавстві та встановленому напрямку ефективного проведення заходу виділені завдання, які можна вирішити під час запобігання, виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Сформульоване авторське визначення контрольованої поставки, як ефективної форми контролю за вчиненням злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Систематизовані на підставі думки ряду вчених та обґрунтовані класифікаційні ознаки та відповідні види контрольованої поставки за незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Встановлено, що за способом отримання первинної інформації контрольовані поставки можна поділити на виявлені на етапі підготовки та які виявляються в ході незаконного перевезення наркотичних засобів або психотропних речовин. Констатовано, що контрольована поставка є достатньо складним організаційно-тактичним заходом, у зв’язку з чим вона вимагає належної підготовки всіх учасників заходу, особливо що стосується їх взаємодії та передбачає складання сумісних планів, підготовки відповідних сил та засобів, проведення інструктажів тощо. Визначені етапи проведення контрольованої поставки при розслідуванні злочинів у сфері незаконно- го обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, особливо при здійсненні їх контрабанди. Наголошено на особливості організації та тактики проведення контрольованої поставки при розслідуванні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. The article considers the organizational and tactical principles of this form of control over the commission of a crime in the investigation of crimes in the field of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors, especially in their smuggling. The author reveals the concept, purpose, objectives and types of this event, the legal basis and organizational and tactical principles of controlled delivery. The author analyzes the content of regulations governing the controlled supply and highlights certain features that indicate the effectiveness of this measure. Also, in accordance with the purpose of controlled delivery, enshrined in law and the established direction of effective action, there are tasks that can be solved during the prevention, detection and investigation of crimes related to illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. The author’s definition of controlled delivery as an effective form of control over the commission of crimes related to illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances is formulated. Systematized on the basis of the opinion of a number of scientists and substantiated classification features and relevant types of controlled supply of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. It is established that according to the method of obtaining primary information, controlled deliveries can be divided into those detected at the stage of preparation and those detected during the illegal transportation of narcotic drugs or psychotropic substances. It was stated that controlled delivery is a rather complex organizational and tactical measure, and therefore it requires proper training of all participants, especially in terms of their interaction and involves joint plans, preparation of appropriate forces and means, briefings and more. The stages of controlled delivery in the investigation of crimes in the field of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors, especially in the implementation of their smuggling. Emphasis is placed on the peculiarities of the organization and tactics of controlled delivery in the investigation of crimes in the field of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors.uk_UA
dc.identifier.citationКорнієнко М.В. Організаційно-тактичні засади проведення контрольної поставки наркотичних засобів і психотропних речовин // Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2021. Сер.: ПРАВО. Випуск 67. С. 278 - 283.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2271
dc.publisherУжгородський національний університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesПРАВО;67
dc.subjectнаркотичний засіб, наркотик, психотропна речовина, прекурсор, незаконний обіг, кон- троль за вчиненням злочину, оперативно-розшукова діяльність, негласна слідча (розшукова) дія.uk_UA
dc.subjectnarcotic drug, narcotic drug, psychotropic substance, precursor, illicit trafficking, control over the commission of a crime, operative-search activity, covert investigative (search) action.uk_UA
dc.titleОрганізаційно-тактичні засади проведення контрольної поставки наркотичних засобів і психотропних речовинuk_UA
dc.title.alternativeOrganizational and tactical principles of control supply of drugs and psychotropic substancesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Корнieнко_2021.pdf
Розмір:
498.93 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: