Судова практика у справах про витребування майна в порядку ст. 388 ЦК України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024-03-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Розглянуті питання необхідності та важливості посилення захисту добросовісного набувача майна. Звертається увага на необхідності дотримання судами при розгляді спорів про витребування майна у добросовісного набувача принципів справедливості, пропорційності та захисту прав добросовісного набувача, оскільки втрата добросовісним набувачем майна через шахрайські дії неприпустима, адже це суперечить принципам верховенства права, що включає свободу від свавілля. Пропонується вирішення зазначеної ситуації шляхом більше ретельного з’ясування судом всіх обставин справи та вивчення матеріалів справи, включаючи поведінку сторін, правомірність їх дій та пропорційність втручання в право власності. The article discusses the necessity and importance of strengthening the protection of a bona fide purchaser of property. Attention is drawn to the need for courts to observe the principles of fairness, proportionality and protection of the rights of a bona fide purchaser when considering disputes on the recovery of property from a bona fide purchaser, as the loss of property by a bona fide purchaser as a result of fraudulent actions is unacceptable, as it contradicts the principles of the rule of law, including the freedom from arbitrariness. The author suggests that this situation should be resolved by means of a more thorough examination by the court of all the circumstances of the case and a study of the case file, including the behaviour of the parties, the legality of their actions and the proportionality of the interference with property rights.
Опис
Ключові слова
витребування майна, шахрайство, добросовісний набувач. recovery of property, fraud, bona fide purchaser.
Бібліографічний опис
Холод, О. Судова практика у справах про витребування майна в порядку ст. 388 ЦК України. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XVI міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Одеса, 29 березня 2024 р. Одеса: ОДУВС, 2024. С. 453-456.