Проблеми формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх юристів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-04-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Навчання міжкультурної комунікації має значення у сфері професійних зв'язків працівників правоохоронних органів, оскільки формує передумови для успішного здійснення правоохоронної діяльності, що визначає необхідність звернення уваги в процесі навчання на толерантну міжкультурну взаємодію. Щоб підвищити комунікативний рівень курсантів, необхідно активно співпрацювати з іншими закладами вищої освіти в межах студентських наукових гуртків, конференцій, у тому числі і закладів освіти європейських держав; проводити спільні засідання, запрошувати практичних працівників, що сприятиме спілкуванню курсантів між собою, підвищить їхню зацікавленість у науковій діяльності, зміцнить усвідомлення правильності вибору майбутньої професії. The training of intercultural communication is important in the field of professional relations of law enforcement officers, as it forms the prerequisites for the successful implementation of law enforcement activities, which determines the need to pay attention to tolerant intercultural interaction in the training process. In order to increase the communicative level of cadets, it is necessary to actively cooperate with other institutions of higher education within the framework of student scientific circles, conferences, including educational institutions of European states; to hold joint meetings, to invite practical workers, which will promote communication between cadets, increase their interest in scientific activities, and strengthen awareness of the correctness of choosing a future profession.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Медведенко, С. Проблеми формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх юристів. Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів: виклики ХХІ століття: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (24 квітня 2023 року). Одеса: ОДУВС, 2023. С.27-30.