Формування культури толерантності правоохоронця

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-03-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Необхідні свідомість, у першу чергу, а потім емоції, почуття і воля людини, яка претендує на толера нтність, або ще – обміркований вибір на основі аргументів. Таким чином, толерантність не дозволяє сіяти ворож нечу, ламати тенденції формування ланцюжка: відмінності – виключення. Вона – не тільки моральний обов’язок, але політична і правова потреба. Толерантність – це доброчинність, за допомогою якої можливе досягнення миру і сприяння заміні культури війни культурою миру. Толерантність – це ще й питання про те, як при глибоких відмін ностях в положенні, статусі, інтересах, поглядах люди можуть влаштувати спільне життя. Врахування цих аспектів і вирішення поставлених завдань дозволить нам формувати культуру толерантності як всього суспільства, так і правоохоронців зокрема. Consciousness is necessary, first of all, and then the emotions, feelings and will of a person who claims tolerance, or else - a deliberate choice based on arguments. Thus, tolerance does not allow to sow enmity, to break the trends of chain formation: differences are exclusion. It is not only a moral obligation, but also a political and legal necessity. Tolerance is a benevolence, with the help of which it is possible to achieve peace and to promote the replacement of the culture of war with the culture of peace. Tolerance is also a question of how, with deep differences in position, status, interests, and views, people can live together. Taking into account these aspects and solving the tasks will allow us to form a culture of tolerance for both society as a whole and law enforcement officers in particular.
Опис
Ключові слова
толерантність, культура поліцейського, доброчинність. tolerance, policeman culture, benevolence.
Бібліографічний опис
Тягнирядно, Є. Формування культури толерантності правоохоронця. Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 24- 25 березня 2017 р. — Одеса : ОДУВС, 2017. С.71-73.