ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ СВІДКІВ ТА ПОТЕРПІЛИХ В ХОДІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-05-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторкою зауважено, що тактика допиту потерпiлих та свiдкiв при розслiдуваннi розглядуваної категорiї кримінальних правопорушень визначається наступними обставинами: суттєвим впливом характеру подiї, що вiдбулася, на стан потерпiлих i свiдкiв; необхiднiстю спецiальної пiдготовки слiдчого до допиту для предметного орiєнтування i повноцiнного з’ясування обставин цього специфiчного виду кримінальних правопорушень; потребою залучення до участi в допитi вiдповiдних спецiалiстiв, особливо за вiдсутностi у слідчого необхідних знань тощо. The author noted that the tactics of questioning victims and witnesses during the investigation of the considered category of criminal offenses is determined by the following circumstances: the significant impact of the nature of the event that occurred on the condition of the victims and witnesses; the need for special preparation of the investigator for the interrogation for subject orientation and full clarification of the circumstances of this specific type of criminal offense; the need to involve relevant specialists in the interrogation, especially if the investigator lacks the necessary knowledge, etc.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Калаянова, О. ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ СВІДКІВ ТА ПОТЕРПІЛИХ В ХОДІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ. Актуальні аспекти криміналістичного та психологічного забезпечення правоохоронної діяльності в умовах воєнного стану, м. Одеса, 31 травня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. 250 с. С.36-40.