ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Особливе місце системі кримінально-виконавчих правовідносин в Україні сьогодні займає громадський контроль за дотриманням прав засуджених до позбавлення волі, що являється не лише одним із найвищих проявів демократії в державі, а й складає першооснову виправлення і ресоціалізації засуджених; забезпечує дотримання прав і свобод людини і громадянина; сприяє соціальній адаптації засуджених після звіль- нення та запобіганні вчиненню засудженими нових кримінальних правопорушень. В процесі забезпечення прав і свобод засуджених діяльність громадських організа- цій не повинна лише зводитись до здійснення моніторинг дотримання прав засудже- них, а й виявляти слабкі місця в організації виконання покарань, сприяти усуванню недоліків і надавати методичну, фінансову та іншу підтримку діяльності органів та установ виконання кримінальних покарань. A special place in the system of penal relations in Ukraine today is occupied by public control over the observance of the rights of prisoners, which is not only one of the highest manifestations of democracy in the state, but also constitutes the basis for the correction and resocialization of prisoners; ensures the observance of human and civil rights and freedoms; promotes social adaptation of prisoners after release and prevents prisoners from committing new criminal offenses. In the process of ensuring the rights and freedoms of convicts, the activities of civic organizations should not only be limited to monitoring the observance of the rights of convicts, but also identify weaknesses in the organization of the execution of sentences, help to eliminate shortcomings and provide methodological, financial and other support to the activities of bodies and institutions for the execution of criminal sentences.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Шкута, О. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ. Юридичний бюлетень. 2023. Вип. 28. С. 135-139.