ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Міграційні процеси, спричинені зовнішньою зброй- ною агресією, та міжнародна підтримка українського народу у визвольній боротьбі спричинили потребу в підвищенні рівня знань і навичок міжкультурної комунікації. Різноманітність і полікультурність сучасного суспільства та європейська інтеграція фор- мують нові вимоги до соціальних і моральних якостей юристів, що потребує невідкладних інноваційних змін у вищій юридичній освіті. Проблема ефективної комунікації з представниками інших держав є особливо актуальною в юридичній сфері, оскільки передбачає особливу мовну практику, необхід- ність використання точних словесних формулювань правових понять, категорій права, що пов'язано з підго- товкою та оформленням великої кількості юридичних документів. Визначається, що право формується в пев- ному етнокультурному середовищі, використовуючи його вербальні сигнальні позначення, типові для того чи іншого національного сегмента світової правової дійсно- сті. Тому сигнали права однієї правової системи іноді не зрозумілі для суб’єктів права іншої системи. При пере- кладі з іншої мови такі правові сигнали слід адаптувати до національного мовного середовища. Тому майбутній юрист повинен розуміти, що для досягнення взаємодії в правовій сфері необхідно враховувати етнопсихоло- гічні особливості націй, які вступають у спілкування, та правові особливості тих держав (суспільств), для яких складаються правові документи, тому що процес мовної комунікації «обтяжений» соціальною, психологіч- ною, етнічною та іншими складовими. Аналізується досвід науково-педагогічних праців- ників Одеського державного університету внутріш- ніх справ у використанні в комунікативному спілку- ванні лінгвокраїнознавчих засобів, який доводить, що лише знання лінгвокраїнознавчого матеріалу дозво- ляє юристу грамотно формулювати висловлювання в процесі міжкультурної комунікації. Доводиться, що спілкування у сфері юриспруденції – це насамперед толерантне спілкування, яке потребує розвитку між- культурної комунікативної компетентності, без якої неможливий діалог у мультикультурному суспільстві. Migration processes caused by external armed aggression and international support for the Ukrainian people in the liberation struggle have led to the need to improve the level of knowledge and skills of intercultural communication. The diversity and multiculturalism of modern society and European integration create new requirements for the social and moral qualities of lawyers, which requires urgent innovative changes in higher legal education. The problem of effective communication with representatives of other states is particularly relevant in the legal sphere, since it involves a special language practice, the need to use precise verbal formulations of legal concepts and categories of law, which is associated with the preparation and execution of a large number of legal documents. It is determined that law is formed in a certain ethno-cultural environment, using its verbal signals typical for a particular national segment of the world legal reality. Therefore, the signals of law of one legal system are sometimes not clear to the subjects of law of another system. Translating from another language, such legal signals should be adapted to the national language environment. Therefore, a future lawyer should understand that in order to achieve interaction in the legal sphere, it is necessary to take into account the ethnopsychological characteristics of the nations that enter into communication and the legal characteristics of those states (societies) for which legal documents are drawn up, since the process of language communication is "burdened" with social, psychological, ethnic and other components. The article analyses the experience of academic staff of Odesa State University of Internal Affairs in using linguistic and country studies tools in communicative communication, which proves that only knowledge of linguistic and country studies material allows a lawyer to correctly formulate statements in the process of intercultural communication. It is proved that communication in the field of jurisprudence is, first of all, tolerant communication, which requires the development of intercultural communication competence, without which dialogue in a multicultural society is impossible.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Медведенко, С., Ситько, О. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 1. С.242-247.