Комунікативна компетентність судді

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-03-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Підсумовуючи аналіз теоретичних підходів до дослідження комунікації, спілкування та комунікативної компе тентності слід зазначити, що науковцями виявляються різні особливості, визначення й складові цих феноменів. Одні вчені трактують, комунікативну компетентність як властивість та здібність, інші як стан, процес, результат тощо. Все це дозволяє стверджувати, що комунікативна компетентність є системним та складним утворенням, ри сою притаманною, перш за все окремій людини, а також можна говорити, про прояв певних рис, особливостей та рівнів комунікативної компетентності у різних малих і великих соціальних групах і спільнотах. Summarizing the analysis of theoretical approaches to the study of communication, communication, and communicative competence, it should be noted that scientists identify various features, definitions, and components of these phenomena. Some scientists interpret communicative competence as a property and ability, others as a state, process, result, etc. All this allows us to assert that communicative competence is a systemic and complex formation, a trait inherent, first of all, to an individual person, and we can also talk about the manifestation of certain traits, features and levels of communicative competence in various small and large social groups and communities.
Опис
Ключові слова
Статус суддів, комунікація, спілкування, комунікативна компетентність. Status of judges, communication, communication, communicative competence.
Бібліографічний опис
Лапшинська, Н. Комунікативна компетентність судді. Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 24- 25 березня 2017 р. — Одеса : ОДУВС, 2017. С. 73-75.