Форма та зміст обов ’язку батьків з утримання дитини у площині євроінтеграційних тенденцій трансформації українського законодавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою цієї статті є визначення форми та змісту обов’язку батьків щодо утримання дітей, а також визначення перспектив розвитку українського законо- давства у цій сфері. Встановлено, що формою та способом виконання батьками обов’язку утримувати дитину є певна сукупність дій або ж одна дія, прийом або система прийомів, які дають можливість досягти визна- ченого результату – забезпечення реалізації права дитини на достатній життєвий рівень. Розмежовано особливості виконання батьками обов’язку утримувати дитину: за формою виконання згідно з домовленістю батьків чи за рішенням суду; за способом виконання у разі виїзду боржника за кордон на постійне проживання у державу, з якою Україна не має договорів про правову допомогу, згідно з домов- леністю батьків чи за рішенням суду; за екстраор- динарних обставин, що перешкоджають виконанню наведеного обов’язку, об’єктивного чи суб’єктивного характеру, що є підставою до призначення тимчасо- вої державної допомоги, яка компенсує неможливість виконання зазначеного обов’язку зобов’язаною осо- бою. Форма виконання батьками обов’язку утриму- вати дитину залежить від його правового оформ- лення – за домовленістю чи згідно з рішенням суду. У першому випадку форма може бути як натуральна, так і грошова, а у другому – лише грошова. Наведений зміст таких зобов’язань свідчить про їх альтерна- тивний характер. Визначено, що спосіб стягнення аліментів може бути змінений за таким правилом: встановлений домовленістю – змінюється як домовленістю, так і судовим рішенням, а встановлений рішенням суду – лише новим рішенням суду. Встановлено, що за умов виїзду платника алі- ментів за кордон на постійне проживання питання сплати аліментів вирішується залежно від того, чи має Україна з цією країною відповідний міжнарод- но-правовий договір про допомогу з такого питання, на прикладі Конвенції про стягнення аліментів за кор- доном, яка забезпечує виконання відповідного рішення українського суду. The purpose of this article is to determine the form and content of the parents’ obligation to support children, as well as to determine the prospects for the development of Ukrainian legislation in this area. It has been established that the form and method of fulfilling the duty of parents to maintain a child is a certain set of actions or one action, technique or system of techniques that provide an opportunity to achieve a certain result – ensuring the realization of the child’s right to a sufficient standard of living. The features of the parents’ fulfillment of the obligation to support the child are delineated: according to the form of fulfillment according to the parents’ agreement or according to the court’s decision; according to the method of execution in case the debtor moves abroad for permanent residence in a state with which Ukraine does not have agreements on legal aid, according to the agreement of the parents or according to a court decision; under extraordinary circumstances that prevent the fulfillment of the given obligation, of an objective or subjective nature, which is the basis for the appointment of temporary state aid, which compensates for the impossibility of fulfilling the specified obligation by the obliged person. The form of the parents’ fulfillment of the obligation to maintain a child depends on its legal form – by agreement or according to a court decision. In the first case, the form can be both in kind and monetary, and in the second, only monetary. The given content of such obligations indicates their alternative nature. It was determined that the method of collecting alimony can be changed according to the following rule: established by an agreement – it is changed both by an agreement and by a court decision, and established by a court decision – only by a new court decision. It was established that under the conditions of the departure of the payer of alimony abroad for permanent residence, the issue of payment of alimony is resolved depending on whether Ukraine has a relevant international legal agreement with this country on assistance in this matter, on the example of the Convention on the collection of alimony abroad, which ensures the implementation the relevant decision of the Ukrainian court.
Опис
Ключові слова
обов’язок, батьки, діти, утримання, право, аліменти., duty, parents, children, maintenance, right, alimony.
Бібліографічний опис
Маковій В.П., Медведенко С.В. Форма та зміст обов ’язку батьків з утримання дитини у площині євроінтеграційних тенденцій трансформації українського законодавства. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 2. С. 143-148.