ДЕЯКІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Запорізький національний університет. Юридичний факультет
Анотація
У статті розкривається сутність криміналістичної характеристики злочинів як категорії науки криміналістики, її теоретичної та прак- тичної необхідності для вивчення окремих видів злочинів. Обґрунтовується необхідність категорії криміналістична характеристика злочинів у методиці розслідування окремих видів злочинів як розділу науки криміналістики. Підкреслюється практична значущість криміналістичної характеристики злочинів у конкретизованому виді у відношенні до певного виду злочину. Визначаються теоретичні та практичні необхідності криміналістичної характеристики злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів при їх розслідуванні. Аналізуються елементи криміналістичної характеристики злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, через її елементи. Виявляються елементи криміналістичної характеристики злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, які відіграють головну роль у створені моделі даного злочину та надалі допомагають побудувати ефективні алгоритми розслідування. Виокремлюються особливі властивості виявлених елементів криміналістичної характеристики злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів через розкриття змісту цих елементів. Розкриваються основні елементами криміналістичної характеристики злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, пси- хотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Розглядаються предмет злочинного посягання, обстановка скоєння злочину, особа злочинця та спосіб (механізм) скоєння злочину. Всі елементи тісно пов’язані між собою та «першим серед рівних» виступає предмет злочинного посягання – наркотичний засіб. Саме його особливість зумовлює утворення специфічних слідів під час його виготовлення, перевезення, зберігання, збуту та споживання. The article reveals the essence of forensic characteristics of crimes as a category of forensic science, its theoretical and practical necessity for the study of certain types of crimes. The necessity of the category forensic characterization of crimes in the methodology of investigation of certain types of crimes as a branch of forensic science is substantiated. The practical significance of the forensic characterization of crimes in a specific form in relation to a certain type of crime is emphasized. Theoretical and practical needs of forensic characterization of crimes in the field of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors in their investigation are determined. The elements of forensic characterization of crimes in the field of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors, through its elements, are analyzed. Elements of forensic characterization of crimes in the field of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors are revealed, which play a major role in the created models of this crime and further help to build effective investigation algorithms. The special properties of the identified elements of the forensic characteristics of crimes in the field of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors through the disclosure of the content of these elements are highlighted. The main elements of the forensic characteristics of crimes in the field of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors are the subject of criminal encroachment, the circumstances of the crime, the identity of the offender and the method (mechanism) of the crime. All elements are closely related and “the first among equals” is the subject of criminal encroachment – a drug. It is its feature that determines the formation of specific traces in its manufacture, transportation, storage, sale and consumption.
Опис
Ключові слова
криміналістична характеристика злочинів, наркотичний засіб, психотропна речовина, прекурсор, незаконний обіг, спосіб (механізм) скоєння злочину, особа злочинця, слідова картина, обставини злочину., forensic characterization of crimes, narcotic drug, psychotropic substance, precursor, illicit trafficking, method (mechanism) of committing a crime, identity of the offender, trace picture, circumstances of the crime.
Бібліографічний опис
Корнієнко М.В. Деякі аспекти криміналістичної характеристики злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів // Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 11. С. 697 - 700.