Право на судовий захист в господарських справах в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024-03-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Розглянуті питання реалізації права на судовий захист в господарському судочинстві в умовах воєнного стану. Серед проблем, з якими стикаються учасники господарських справ є невизначеність у строках вирішення справи, перерви та відкладення справ через повітряні тривоги, процесуальні проблеми визначення юрисдикції тієї або іншої справи, потенційні ризики порушення прав людини під час судового провадження. В якості засобу подолання таких труднощів запропоновано запровадити спрощений розгляд судових справ, як домінуючу форму судочинства і розширення критеріїв для віднесення конкретної судової справи до категорії малозначних.Considered issues of implementation of the right to judicial protection in economic proceedings in the conditions of martial law. Among the problems faced by participants in economic cases are uncertainty in terms of case resolution, interruptions and postponements of cases due to air alarms, procedural problems of determining the jurisdiction of a particular case, potential risks of violation of human rights during court proceedings. As a means of overcoming such difficulties, it is proposed to introduce a simplified consideration of court cases as the dominant form of judicial proceedings and to expand the criteria for assigning a specific court case to the category of minor.
Опис
Ключові слова
право на судовий захист, воєнний стан, спрощене провадження. the right to judicial protection, war conditions, simplified proceedings.
Бібліографічний опис
Дришлюк, В. Право на судовий захист в господарських справах в умовах воєнного стану. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XVI міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Одеса, 29 березня 2024 р. Одеса: ОДУВС, 2024. С. 382-384.