СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

dc.contributor.authorYeskov, Serge
dc.contributor.authorЄськов, Серж
dc.contributor.authorZaiets, Oleksandr
dc.contributor.authorЗаєць, Олександр Михайлович
dc.contributor.authorKononenko, Yuriі
dc.contributor.authorКононенко, Юрій Сергійович
dc.date.accessioned2022-06-27T14:19:14Z
dc.date.available2022-06-27T14:19:14Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractThe purpose of the article is to study the essence and stages of strategic analysis in ensuring economic security. Research methods: the use of system-structural method and the method of generalization allowed to analyze the general trends in the use of methods of strategic analysis. Using the dialectical method of scientific knowledge, as well as methods of analysis, synthesis and abstraction, the content and purpose of the research problem are clarified, its main features and structure, as well as the relationship with systems analysis are determined. Results: these methods of strategic analysis significantly increase the efficiency of forecasting the development of situations in the field of economic security due to the possibility of compiling a SWOT-analysis, PEST-analysis, etc. Discussion: in order to improve the system of strategic analysis, it is necessary to involve certain independent think tanks. Such think tanks should work closely with the authorities and be partially funded by the Government of Ukraine to obtain any necessary analytical information from them. Thus, the key issues of economic security are: the system of forecasting management activities; the process of research and analytical examinations; development of information and analytical products and their distribution; professional activity of specialists, professionals, analysts. Given the above, we conclude that the strategic analysis of public administration in the field of economic security is aimed at providing quality information to public authorities, and its improvement is impossible without studying the methodological principles of its formation. Analytical centers provide a link between government and civil society; represent and protect public interests; evaluate power and its decisions and formulate alternative policy proposals. Analytical centers are involved in the formation of European policy, promote better public understanding of EU regulations and decisions. The establishment of a domestic network of think tanks according to EU standards, which will be actively integrated into Euro-Atlantic networks of think tanks, will help find additional reserves to improve the mechanisms of strategic analysis in the field of economic security and state policy on effective forecasting and analytical support. Мета статті полягає у дослідженні сутності та етапів стратегічного аналізу в забезпеченні економічної безпеки. Методи дослідження: використання системно-структурного методу та методу узагальнення дозволило проаналізувати загальні тенденції використання методів стратегічного аналізу. За допомогою діалектичного методу наукового пізнання, а також методів аналізу, синтезу та абстрагування з’ясовано зміст та призначення досліджуваної проблеми, визначено основні його ознаки та структуру, а також співвідношення із системним аналізом. Результати: зазначені методи стратегічного аналізу значно підвищують ефективність прогнозування розвитку ситуацій у сфері економічної безпеки завдяки можливості складання SWOT- аналізу, PEST-аналізу тощо. Обговорення: для удосконалення системи стратегічного аналізу необхідно долучити певні незалежні аналітичні центри. Такі аналітичні центри повинні тісно співпрацювати з владою та частково фінансуватися урядом України, для отримання від них будь-якої необхідної аналітичної інформації. Таким чином, ключовими питаннями економічної безпеки є: система прогнозного забезпечення управлінської діяльності; процес досліджень та аналітичних експертиз; вироблення інформаційно-аналітичних продуктів та їх поширення; професійна діяльність фахівців, професіоналів, аналітиків. Враховуючи викладене, доходимо висновку, що стратегічний аналіз державного управління у сфері економічної безпеки спрямований на якісне забезпечення інформацією органів державної влади, а його удосконалення неможливе без дослідження методологічних засад його формування. Аналітичні центри забезпечують зв’язок влади і громадянського суспільства; представляють та захищають суспільні інтереси; оцінюють владу та її рішення і формулюють альтернативні політичні пропозиції. Аналітичні центри залучені до формування європейської політики, сприяють кращому розумінню громадськістю положень та рішень ЄС. Створення за стандартами ЄС вітчизняної мережі аналітичних центрів, яка буде активно інтегрована в євроатлантичні мережі аналітичних центрів, сприятиме пошуку додаткових резервів для вдосконалення механізмів стратегічного аналізу в сфері економічної безпеки та виробленню державної політики щодо ефективного прогнозно-аналітичного забезпечення органів державної влади.uk_UA
dc.identifier.citationЄськов С., Заєць О., Кононенко Ю. STRATEGIC ANALYSIS OF INFORMATION IN ENSURING ECONOMIC ECURITY OF EUROPEAN UNION COUNTRIES // Юридичний вісник. 2021. № 4 (61). С. 81 - 87.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2498
dc.publisherОдеса: НУ "ОЮА"uk_UA
dc.subjectstrategic analysis; economic security; analytical methods; information analysis; system analysis.uk_UA
dc.subjectстратегічний аналіз; економічна безпека; аналітичні методи; аналіз інформації; системний аналіз.uk_UA
dc.titleСТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУuk_UA
dc.title.alternativeSTRATEGIC ANALYSIS OF INFORMATION IN ENSURING ECONOMIC ECURITY OF EUROPEAN UNION COUNTRIESuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
13 Кононенко, Заэць,.pdf
Розмір:
607.02 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: