ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-02-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором пропонується під трудовою дисципліною розуміти встановлений нормами права порядок взаємовідносин суб'єктів трудових відносин, що визначає точне виконання ними своїх трудових функцій. Правова природа поняття відповідно до ст. 140 КЗпП забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної праці, свідомим ставленням до праці, методами переконання, а також заохоченням за сумлінну працю. The author suggests that labor discipline should be understood as the order of relations between the subjects of labor relations established by the law, which determines the accurate performance of their labor functions. The legal nature of the concept in accordance with Art. 140 KZpP is ensured by the creation of the necessary organizational and economic conditions for normal, highly productive work, a conscious attitude to work, methods of persuasion, as well as encouragement for conscientious work.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Антоненко О.А. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково - практичної конференції м. Одеса, 25 лютого 2022 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. – Одеса, ОДУВС, 2022. – 204 с. С. 35-37.