MINIMIZATION OF POWER LOSSES BY TRACTIONTRANSPORTATION VEHICLES AT MOTION OVER A BEARING SURFACE THAT UNDERGOES DEFORMATION

Анотація
Дослідження присвячено розробленню методу мінімізації втрат потужності тягово-транспортних засобів при русі по опорній поверхні з утворенням колії. Метою даного дослідження є підвищення тягового коефіцієнту корисної дії позашляхових тягово-транспортних засобів шляхом визначення та мінімізації втрат потужності на утворення колії на опорній поверхні під впливом ходових частин засобу. Підвищення коефіцієнту корисної дії тягово-транспортних засобів, котрий складає 55÷65 %, є пріоритетним напрямом розвитку механізації сільського господарства. Частина втрат, які залежать від конструкції засобу, в процесі експлуатації майже не контролюється. Але на суттєві втрати в ходових системах, які доходять до 20 %, можна впливати. Суть впливу полягає в узгоджені налаштування ходових систем тягово-транспортних засобів із станом опорної поверхні. Зокрема, в процесі даного дослідження був проведений аналіз величин потужностей, що витрачаються на переміщення елементів системи «остов машини – підвіска –ходова система – опорна поверхня, яка деформується» на підставі визначення силових та кінематичних факторів. На підставі прямих вимірювань визначаються втрати потужності ходовими системами на утворення колії на опорній поверхні та переміщення елементів ходової системи. Запропоновано визначати потужність, яка витрачається на утворення колії здійснювати шляхом мно- ження частки сили ваги, яка припадає на відповідний рушій на швидкість руйнування опорної поверхні. На підставі отриманих результатів та аналізу експериментальних даних зроблено такий висновок. Запропонована методика визначення втрат потужності на утворення колії тягово-транспортними засобами на опорній поверхні дозволяє обґрунтовувати вибір параметрів ходових систем з метою підвищення тягового коефіцієнту корисної дії.
Опис
Ключові слова
тягово-транспортний засіб, ходова система, втрати потужності, сніговий покрив, traction vehicle, running system, power loss, snow cover
Бібліографічний опис
Mozhaiev O. et al. MINIMIZATION OF POWER LOSSES BY TRACTIONTRANSPORTATION VEHICLES AT MOTION OVER A BEARING SURFACE THAT UNDERGOES DEFORMATION.Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 1/1 (97) .2019. Pp. 69-74.