ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Статтю присвячено комплексному науковому й прикладному завданню щодо вдо- сконалення діяльності оперативних підрозділів із попередження, виявлення та при- пинення контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочин- ними групами. Кількість злочинів, пов’язаних із контрабандою наркотичних засобів, останніми роками значно збільшилися, тому що вони набувають усе більш організованого й масштабного характеру, завдають значної шкоди інтересам суспільства і не мають, на жаль, тенденції до зниження. Контрабанда як соціальне явище має багатовікову історію і за своєю суттю є діяль- ністю окремих осіб або груп, які незаконно ввозять або вивозять певні товари і цінно- сті для отримання матеріальної вигоди або досягнення інших цілей. Попередження, виявлення та припинення контрабандного провезення наркотичних засобів сьогодні стало одним із найважливіших розділів боротьби з наркоманією. Наголошується на важливості розроблення алгоритму взаємодії правоохоронних органів, міністерств і відомств інших держав при попередженні, виявленні й припи- ненні злочинів, скоєних організованими злочинними формуваннями у сфері неза- конного обігу наркотиків із перевезенням через державний кордон. Великого значення надається залученню негласного апарату шляхом надання доручень для виявлення організованих злочинних груп та з метою припинення кон- трабанди наркотичних засобів ще на стадіях підготовки або замаху. Визначено та запропоновано напрями вдосконалення попередження, виявлення та припинення контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами, у процесі застосування оперативно-розшукових заходів, прове- дення оперативно-тактичних операцій, використання оперативно-технічних засобів та службових собак. Для підвищення рівня знань суспільства зі сфери негативного впливу на життя людини наркотиків та відповідальності за їх виробництво, перевезення, збут, вживання, розкрадання, інформування населення про рівень злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів рекомендується взаємодіяти із засобами масової інформації. The article deals with the comprehensive scientific and applied task to improve the operative subdivisions activity in preventing, detecting and suppressing drug smuggling committed by organized criminal groups. Crimes connected with drug smuggling have been recently upsurged just because they are getting more organized and extended, damaging the society interests and, unluckily, not tending to decrease. Smuggling as a social phenomenon has a long history and, by its essence, is some people or groups’ activity exporting or importing illegally certain goods and valuables to obtain material profit or with other purposes. Prevention, detection and suppression of drug smuggling have been one of the most important tasks in the struggle with drug addiction. The importance to elaborate the algorithm of cooperation of law enforcement agencies, ministries and departments of other countries in preventing, detecting and suppressing crimes committed by organized criminal groups in the sphere of illegal drug circulation across the state border is emphasized. Great significance is given to the involvement of the secret apparatus to detect organized criminal groups to suppress drug smuggling on the stages of preparation or attempt. The directions to improve prevention, detection and suppression of drug smuggling committed by organized criminal groups are determined and proposed: in the process of operative-search and operative-tactic activities and while using trained dogs. It is recommended as well to cooperate with mass media to raise the level of knowledge in the society, in the sphere of negative drug influence on human life and responsibility for drug production, transportation, trafficking, use, theft; population awareness as to the level of criminality in the sphere of illegal drug circulation.
Опис
Ключові слова
контрабанда наркотичних засобів, організована злочинна група, оперативно-розшукова профілактика, виявлення злочинів, етнічна злочинність, опе- ративно-розшукова тактика, контрольована поставка, оперативна закупка, припинення злочину., drug smuggling, organized criminal group, operative-search prevention, crime detection, ethnic criminality, operative-search tactics, controlled provision, operative purchase, crime suppression.
Бібліографічний опис
Свинаренко Ю.П., Андрусенко О.А. ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ.Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2020. Вип. 16. С. 309 - 316.